Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:271

Utkom från trycket den 29 maj 2012
Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);
utfärdad den 16 maj 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

1)

Prop. 2011/12:96, bet. 2011/12:SkU19, rskr. 2011/12:208.

dels att 18 kap. 28 § och 21 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 20 kap. 2 b §, av följande lydelse.

2) Fråga om utdömande av vite prövas av den förvaltningsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av beslut enligt denna lag.

2)

Senaste lydelse 2009:793. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

Beslut om föreläggande som har förenats med vite gäller omedelbart.

3) Ett beslut om föreläggande som har förenats med vite får överklagas till den förvaltningsrätt som avses i 1 §.

3)

Senaste lydelse 1993:1193.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:271

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012 och tillämpas på vitesförelägganden som meddelas efter den 30 juni 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Christina Eng
(Finansdepartementet)