Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:329

Utkom från trycket den 11 juni 2012
Förordning om ändring i förordningen (2010:177) om tobaksskatt;
utfärdad den 31 maj 2012.

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2010:177) om tobaksskatt ska ha följande lydelse.

Skatteverket tilldelar godkända skatteupplag och den som godkänns som upplagshavare, registrerad varumottagare, tillfälligt registrerad varumottagare eller registrerad avsändare ett sådant punktskattenummer som avses i artikel 19.2 a i rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/20041) .

1)

EUT L 121, 8.5.2012, s. 1 (Celex 32012R0389).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:329

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Monica Falck
(Finansdepartementet)