Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:759 Utkom från trycket den 4 december 2012Lag om ändring i lagen (2009:1469) om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227);utfärdad den 22 november 2012.Enligt riksdagens beslutProp.2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37. föreskrivs att 2 kap. 10 § vägtrafikskattelagen (2006:227) i stället för dess lydelse enligt lagen (2009:1469) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.2 kap.10 §10 §Bränslefaktorn är 2,33.Miljötillägget är500 kronor för fordon som blivit skattepliktiga för första gången före utgången av år 2007, och250 kronor för fordon som blivit skattepliktiga för första gången efter utgången av år 2007.På regeringens vägnarPETER NORMANChristoffer Andersson Calafatis(Finansdepartementet)