Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2012-0796

SFS 2012:796

Utkom från trycket den 7 december 2012
Lag om ändring i lagen (2009:1496) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 29 november 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 a kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi i stället för dess lydelse enligt lagen (2009:1496) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:1, bet. 2012/13:FiU1, rskr. 2012/13:37.

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt enligt följande, om inte annat anges.

Ändamål

Bränsle som inte ger befrielse

Befrielse från energiskatt

Befrielse från koldioxidskatt

Befrielse från svavelskatt

 

 

 

 

 

17. Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för framställning av värme i en anläggning för vilken utsläppsrätter ska överlämnas enligt 6 kap. 1 § lagen om handel med utsläppsrätter

 

Råtallolja och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

 
 
 
 

a) i kraftvärmeproduktion

 
 

70 procent

 

100 procent

 

 

b) i annan värmeproduktion

 
 

 

6 procent

 

 

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)