Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2012:831

Utkom från trycket den 14 december 2012
Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);
utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om socialavgiftslagen (2000:980)2)

1)

Prop. 2012/13:18, bet. 2012/13:SfU4, rskr. 2012/13:79.

2)

Senaste lydelse av 2 kap. 8 § 2001:909.

dels att 2 kap. 8 § och 3 kap. 6 § ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 8 § och 3 kap. 6 § ska utgå,

dels att 3 kap. 12 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 25 a §, samt närmast före 2 kap. 25 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Avgifter på grund av socialavgiftsavtal

Vid beräkning av avgiftsunderlaget i sådana fall som avses i 5 kap. 5 § skatteförfarandelagen (2011:1244) ska det underlag som beräknats enligt 24 § divideras med ett belopp motsvarande den sammanlagda procentsats efter vilken arbetsgivaravgifter tas ut ökad med 100 procentenheter.

3) Underlaget för beräkning av egenavgifter (avgiftsunderlaget) är summan av

3)

Senaste lydelse 2011:1257.

  1. de avgiftspliktiga nettoinkomsterna enligt beslut om slutlig skatt för den avgiftsskyldige, och

  2. andra avgiftspliktiga nettoinkomster beräknade i enlighet med bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229) om en obegränsat skattskyldig fysisk person som bedriver motsvarande verksamhet i Sverige.

Ett underskott i en näringsverksamhet får inte minska ett överskott i en annan näringsverksamhet.

Avgiftsunderlag ska inte fastställas, om den avgiftsskyldige avlidit under beskattningsåret.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2012:831

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

2. De upphävda paragraferna gäller fortfarande för sådan ersättning som har betalats ut respektive inkomst som har uppburits före ikraftträdandet.

3. Den nya bestämmelsen i 2 kap. 25 a § tillämpas på sådan ersättning som betalas ut efter den 31 december 2012.

4. Bestämmelsen i 3 kap. 12 § i sin nya lydelse tillämpas på sådan inkomst som uppbärs efter den 31 december 2012. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2012 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)