Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2012-0837

SFS 2012:837

Utkom från trycket den 14 december 2012
Lag om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 6 december 2012.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi i stället för dess lydelse enligt lagen (2009:1497) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:27, bet. 2012/13:SkU13, rskr. 2012/13:74.

Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle

  1. som av den skattskyldige exporterats till tredje land eller förts till frizon eller frilager för annat ändamål än att förbrukas där,

  2. som av den skattskyldige förbrukats på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap.,

  3. som har tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad som framgår av dennes godkännande,

  4. som har tagits emot för förbrukning i skepp eller luftfartyg med de undantag i fråga om vissa bränslen som anges i 6 a kap. 1 § 3 och 5,

  5. som har tagits emot för förbrukning i båtar som avses i 6 a kap. 1 § 4 med de undantag i fråga om vissa bränslen som anges i denna punkt.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)