Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:108 Utkom från trycket den 12 mars 2013Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227);utfärdad den 28 februari 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154. föreskrivs att 7 kap. 6 § vägtrafikskattelagen (2006:227) ska ha följande lydelse.7 kap.6 §6 § Senaste lydelse 2011:1260. Vid överklagande av förvaltningsrättens och kammarrättens beslut tilllämpas 67 kap. 29 och 30 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244).1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.På regeringens vägnarPETER NORMANChristoffer Andersson Calafatis(Finansdepartementet)