Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2013-0371

SFS 2013:371

Utkom från trycket den 10 juni 2013
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2012:836) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:124, bet. 2012/13:SkU24, rskr. 2012/13:236.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:371

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013 vad gäller 5 kap. 3 § och i övrigt den 1 januari 2013. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)