Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2013-0567

SFS 2013:567

Utkom från trycket den 28 juni 2013
Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200);
utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292.

2) Från skatteplikt undantas omsättning av bank- och finansieringstjänster samt sådan omsättning som utgör värdepappershandel eller därmed jämförlig verksamhet.

2)

Senaste lydelse 2004:61.

Med bank- och finansieringstjänster avses inte notariatverksamhet, inkassotjänster, administrativa tjänster avseende factoring eller uthyrning av förvaringsutrymmen.

Med värdepappershandel förstås

  1. omsättning och förmedling av aktier, andra andelar och fordringar, oavsett om de representeras av värdepapper eller inte, och

  2. förvaltning av värdepappersfonder enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder och specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:567

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Jan Larsson
(Finansdepartementet)