Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:860

Utkom från trycket den 26 november 2013
Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;
utfärdad den 14 november 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7, 32 och 33 §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2012/13:183, bet. 2012/13:SkU4, rskr. 2013/14:15.

2) Alkoholskatt ska inte betalas för varor som

2)

Senaste lydelse 2012:677.

 1. distribueras i form av alkohol som är fullständigt denaturerad i enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 3199/93 av den 22 november 1993 om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol för att erhålla punktskattebefrielse,

 2. ingår i vinäger som hänförs till KN-nr 2209,

 3. ingår i läkemedel,

 4. ingår i smakämnen för tillverkning av livsmedel och drycker med en alkoholhalt som inte överstiger 1,2 volymprocent,

 5. ingår direkt i livsmedel eller som ingrediens i halvfabrikat för framställning av livsmedel, fyllda eller ej, förutsatt att alkoholinnehållet i varje enskilt fall inte överstiger 8,5 liter ren alkohol per 100 kilogram chokladprodukter och 5 liter ren alkohol per 100 kilogram av något annat livsmedel,

 6. ingår i en vara som inte är avsedd att ätas eller drickas, under förutsättning att ingående alkohol är denaturerad i enlighet med någon EU-medlemsstats krav,

 7. under ett uppskovsförfarande blivit fullständigt förstörda eller oåterkalleligen gått förlorade och därigenom blivit oanvändbara som punktskattepliktiga varor på grund av

  a) varornas beskaffenhet,

  b) oförutsedda händelser eller force majeure,

 8. under ett uppskovsförfarande förstörts under tillsyn av Skatteverket, eller

 9. är motorbränsle, under förutsättning att ingående alkohol är denaturerad i enlighet med någon EU-medlemsstats krav.

Om varor som anges i första stycket 1 säljs till ett annat EU-land, ska de under transporten åtföljas av ett förenklat ledsagardokument som avsändaren har upprättat.

Den som gör gällande att alkoholvarorna fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade, ska på ett tillfredsställande sätt kunna visa detta för Skatteverket om förstörelsen eller förlusten

 1. har skett i Sverige, eller

 2. upptäckts här och det inte går att fastställa var den skett.

Första stycket 7 och 8 och tredje stycket gäller även beskattade alkoholvaror under flyttning från ett annat EU-land till mottagare i Sverige

 1. under förutsättning att den som är skattskyldig enligt 8 § första stycket 5 har fullgjort de skyldigheter som föreskrivs i 16 § eller i 26 kap. 37 § skatteförfarandelagen (2011:1244), eller

 2. vid distansförsäljning, under förutsättning att säljaren har ställt säkerhet för skatten enligt 15 eller 15 b § eller mottagare som avses i 15 c § fullgjort deklarationsskyldigheten enligt 26 kap. 37 § skatteförfarandelagen.

3) En upplagshavare som avses i 9 § får göra avdrag för skatt på varor

3)

Senaste lydelse 2011:286.

 1. för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt och som förts in i upplagshavarens skatteupplag,

 2. som har tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg,

 3. som har tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg,

 4. som har använts

  a) för framställning av sådana produkter som anges i 7 § första stycket 2–6 eller 9,

  b) i en tillverkningsprocess förutsatt att slutprodukten inte innehåller alkohol, eller

  c) för vetenskapligt ändamål,

 5. som har levererats till

  a) universitet eller högskola för vetenskapligt ändamål, eller

  b) sjukhus eller apotek för medicinskt ändamål,

 6. som har tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad som framgår av dennes godkännande, eller

 7. som har beskattats i ett annat EU-land i sådana fall som avses i 26 § under förutsättning att det andra EU-landets skatteanspråk är befogat.

Upplagshavare, som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, får utöver vad som anges i första stycket göra avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan uppvisa en färdhandling för resa till tredje land. Avdrag medges dock högst med vad som enligt 3 § lagen om exportbutiker får säljas till varje resande.

4) En registrerad varumottagare, som har godkänts som skattebefriad förbrukare enligt 31 e §, får göra avdrag för skatt på alkoholvaror som använts

4)

Senaste lydelse 2011:100.

 1. för framställning av sådana produkter som anges i 7 § första stycket 2–6 eller 9,

 2. i en tillverkningsprocess förutsatt att slutprodukten inte innehåller alkohol, eller

 3. för vetenskapligt ändamål.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:860

Denna lag träder i kraft den 1 december 2013 men tillämpas för tid från och med den 1 oktober 2013.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Monica Falck
(Finansdepartementet)