Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2013-1004

SFS 2013:1004

Utkom från trycket den 10 december 2013
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 28 november 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 1 § samt 6 a kap. 1 och 2 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56.

2) Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

2)

Senaste lydelse 2012:680.

 

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

 
 
 
 
 

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1.

 

2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49

 

Bensin som uppfyller krav för

 
 
 
 
 
 

a) miljöklass 1

 
 
 
 
 
 

– motorbensin

 

3 kr 13 öre per liter

 

2 kr 50 öre per liter

 

5 kr 63 öre per liter

 
 
 

– alkylatbensin

 

1 kr 40 öre per liter

 

2 kr 50 öre per liter

 

3 kr 90 öre per liter

 
 
 

b) miljöklass 2

 

3 kr 16 öre per liter

 

2 kr 50 öre per liter

 

5 kr 66 öre per liter

 

2.

 

2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59

 

Annan bensin än som avses under 1 eller 7

 

3 kr 91 öre per liter

 

2 kr 50 öre per liter

 

6 kr 41 öre per liter

 

3.

 

2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41–2710 19 49 eller 2710 19 61–2710 19 69

 

Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som

 
 
 
 
 
 

a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C,

 

817 kr per m3

 

3 093 kr per m3

 

3 910 kr per m3

 
 
 

b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig

 
 
 
 
 
 

miljöklass 1

 

1 762 kr per m3

 

3 093 kr per m3

 

4 855 kr per m3

 
 
 

miljöklass 2

 

2 031 kr per m3

 

3 093 kr per m3

 

5 124 kr per m3

 
 
 

miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass

 

2 172 kr per m3

 

3 093 kr per m3

 

5 265 kr per m3

 

4.

 

2711 12 11–2711 19 00

 

Gasol m.m. som används för

 
 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per 1 000 kg

 

2 603 kr per 1 000 kg

 

2 603 kr per 1 000 kg

 
 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

1 050 kr per 1 000 kg

 

3 254 kr per 1 000 kg

 

4 304 kr per 1 000 kg

 

5.

 

2711 11 00, 2711 21 00

 

Naturgas som används för

 
 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per 1 000 m3

 

1 853 kr per 1 000 m3

 

1 853 kr per 1 000 m3

 
 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

903 kr per 1 000 m3

 

2 316 kr per 1 000 m3

 

3 219 kr per 1 000 m3

 

6.

 

2701, 2702 eller 2704

 

Kol och koks

 

621 kr per 1 000 kg

 

2 691 kr per 1 000 kg

 

3 312 kr per 1 000 kg

 

7.

 

2710 11 31

 

Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter

 

3 kr 16 öre per liter

 

2 kr 50 öre per liter

 

5 kr 66 öre per liter

 

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.

3) Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt enligt följande, om inte annat anges.

3)

Senaste lydelse 2012:796.

Ändamål

Bränsle som inte ger befrielse

Befrielse från energiskatt

Befrielse från koldioxidskatt

Befrielse från svavelskatt

 

 

 

 

 

17.

 

Om skattebefrielse inte följer av tidigare punkter, förbrukning för framställning av värme i en anläggning för vilken utsläppsrätter ska överlämnas enligt 6 kap. 1 § lagen om handel med utsläppsrätter

 

Råtallolja och bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

 
 
 

a) i kraftvärmeproduktion

 
 

70 procent

 

100 procent

 

 

b) i annan värmeproduktion

 
 

 

20 procent

 

 

4) Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 b–11 medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den energiskatt och 70 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

4)

Senaste lydelse 2012:798.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9 a eller 17 a, medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 70 procent av den energiskatt och 100 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 17 b, medges befrielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar 20 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:1004

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)