Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2013:1013

Utkom från trycket den 13 december 2013
Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);
utfärdad den 5 december 2013.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om socialavgiftslagen (2000:980)2)

1)

Prop. 2013/14:14, bet. 2013/14:SfU5, rskr. 2013/14:74.

2)

Senaste lydelse av 3 kap. 20 § 2010:436.

dels att 3 kap. 20 § ska upphöra att gälla,

dels att 3 kap. 18 § ska ha följande lydelse.

3) Vid beräkning av egenavgifter ska avdrag göras med 7,5 procent av avgiftsunderlaget, dock högst med 15 000 kronor per år. Avdraget får inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften enligt 13 §.

3)

Senaste lydelse 2012:758.

Första stycket gäller bara

  1. till den del avgiftsunderlaget utgörs av avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet,

  2. om den del av avgiftsunderlaget som utgörs av avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet överstiger 40 000 kronor, och

  3. om den avgiftsskyldige vid ingången av beskattningsåret har fyllt 26 men inte 65 år och inte bara ska betala ålderspensionsavgiften enligt 16 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:1013

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

2. Den upphävda paragrafen gäller fortfarande för sådan inkomst som har uppburits före ikraftträdandet.

3. Bestämmelsen i 3 kap. 18 § i sin nya lydelse tillämpas på sådan inkomst som uppbärs efter den 31 december 2013.

4. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2013 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)