Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:284

Utkom från trycket den 20 maj 2014
Lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader;
utfärdad den 8 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 § lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:147, bet. 2013/14:SkU30, rskr. 2013/14:233.

2) Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområde som i inkomstskattelagen (1999:1229). Med beskattningsår för staten, landstingskommuner, kommuner och kommunalförbund avses dock i denna lag kalenderår. Med beskattningsår för svenska handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar avses i denna lag räkenskapsåret.

2)

Senaste lydelse 1999:1273.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:284

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014 och tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 maj 2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)