Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2014-0285

SFS 2014:285

Utkom från trycket den 20 maj 2014
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 8 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi2)

1)

Prop. 2013/14:147, bet. 2013/14:SkU30, rskr. 2013/14:233.

2)

Senaste lydelse av

2 kap. 12 § 2012:798

7 kap. 5 a § 2010:1824

rubriken närmast före 2 kap. 12 § 2010:1824.

dels att 2 kap. 12 § samt 7 kap. 5 a § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 2 kap. 12 § ska utgå.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:285

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)