Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:305 Utkom från trycket den 27 maj 2014Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481);utfärdad den 15 maj 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:178, bet. 2013/14:SkU34, rskr. 2013/14:251. föreskrivs i fråga om folkbokföringslagen (1991:481) dels att 17 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 17 a §, av följande lydelse.17 §17 § Senaste lydelse 2003:657. Kvarskrivning får medges för högst tre år i taget.När det inte längre finns skäl för kvarskrivning ska den upphöra.17 a §17 a §Polismyndigheten och socialnämnden ska på Skatteverkets begäran lämna biträde vid utredning av frågor om kvarskrivning eller sekretessmarkering i folkbokföringen.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.På regeringens vägnarANDERS BORGFredrik Löfstedt(Finansdepartementet)