Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2014-0945

SFS 2014:945

Utkom från trycket den 8 juli 2014
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:224, bet. 2013/14:SkU31, rskr. 2013/14:342.

2) I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller, utom i fall som avses i andra stycket och 1 a §, bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244).

2)

Senaste lydelse 2013:1075.

För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2000:1281).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:945

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)