Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2014-1024

SFS2014-1024

Utkom från trycket den 22 juli 2014
Lag om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 10 juli 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 a kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi i stället för dess lydelse enligt lagen (2009:1497) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2013/14:184, bet. 2013/14:MJU29, rskr. 2013/14:364.

2) Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt enligt följande, om inte annat anges.

2)

Senaste lydelse 2013:969.

Ändamål

 

Bränsle som inte ger befrielse

 

Befrielse från energiskatt

 

Befrielse från koldioxidskatt

 

Befrielse från svavelskatt

 

 

 

 

 

 

4. Förbrukning i båt för vilken medgivande enligt 2 kap. 9 § eller fiskelicens som inte är begränsad till fiske enbart i enskilt vatten meddelats enligt fiskelagen (1993:787), när båten inte används för privat ändamål

 

Bensin, bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b

 

100 procent

 

100 procent

 

100 procent

 

 

 

 

 

 

På regeringens vägnar

PETER NORMAN
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)