Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1469

Utkom från trycket den 19 december 2014
Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);
utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 26 § och 3 kap. 13 § socialavgiftslagen (2000:980) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.

2) Arbetsgivaravgifterna är 21,27 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

2)

Senaste lydelse 2012:758.

1. sjukförsäkringsavgift

 

4,35 %

 

2. föräldraförsäkringsavgift

 

2,60 %

 

3. ålderspensionsavgift

 

10,21 %

 

4. efterlevandepensionsavgift

 

1,17 %

 

5. arbetsmarknadsavgift

 

2,64 %

 

6. arbetsskadeavgift

 

0,30 %

 

3) Egenavgifterna är 18,82 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

3)

Senaste lydelse 2012:758.

1. sjukförsäkringsavgift

 

4,44 %

 

2. föräldraförsäkringsavgift

 

2,60 %

 

3. ålderspensionsavgift

 

10,21 %

 

4. efterlevandepensionsavgift

 

1,17 %

 

5. arbetsmarknadsavgift

 

0,10 %

 

6. arbetsskadeavgift

 

0,30 %

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1469

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Bestämmelserna i 2 kap. 26 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på ersättning som betalas ut före ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 3 kap. 13 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på inkomst som uppbärs före ikraftträdandet.

Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av 2014 respektive såväl före som efter utgången av 2015 ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av 2014 respektive tiden efter utgången av 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under respektive tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)