Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1499

Utkom från trycket den 19 december 2014
Lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall;
utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 § lagen (1999:673) om skatt på avfall ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29.

4 §

2) Avfallsskatt ska betalas med 500 kronor per ton avfall.

2)

Senaste lydelse 2005:962.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1499

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Monica Falck
(Finansdepartementet)