Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1502 Utkom från trycket den 19 december 2014Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227);utfärdad den 11 december 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29. föreskrivs att 2 kap. 9 och 10 §§ och bilaga 2 till vägtrafikskattelagen (2006:227) ska ha följande lydelse.2 kap.9 §9 § Senaste lydelse 2012:761. Koldioxidbeloppet är för ett skatteår 22 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 111 gram. Uppgift om fordonets utsläpp av koldioxid vid blandad körning hämtas i vägtrafikregistret.För fordon som är utrustade med teknik för drift med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol, eller helt eller delvis med annan gas än gasol, är koldioxidbeloppet 11 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 111 gram. Uppgift om fordonets utsläpp av koldioxid vid blandad körning hämtas i vägtrafikregistret.Om det för fordon som avses i andra stycket finns uppgift om ett sådant fordons utsläpp av koldioxid vid drift med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol, eller helt eller delvis med annan gas än gasol, ska den uppgiften användas.10 §10 § Senaste lydelse 2012:759. Bränslefaktorn är 2,37.Miljötillägget är500 kronor för fordon som blivit skattepliktiga för första gången före utgången av år 2007, och250 kronor för fordon som blivit skattepliktiga för första gången efter utgången av år 2007.Bilaga 2Senaste lydelse 2009:1468. Fordonsskatt
Fordonsslag
Skattevikt, kilogram
Skatt, kronor
 
 
 
 
grundbelopp
tilläggsbelopp för varje helt hundratal kilogram över den lägsta vikten i klassen
 
 
 
 
 
B  
Tunga lastbilar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6 utan draganordning, med tre hjulaxlar, 
 
 
 
 
2.6.1 inte vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon 
3 501 – 11 999 
2 232 
– 
 
 
12 000– 12 999 
3 041 
– 
 
 
13 000– 13 999 
3 811 
– 
 
 
14 000– 14 999 
4 581 
– 
 
 
15 000– 15 999 
5 351 
– 
 
 
16 000– 16 999 
6 711 
– 
 
 
17 000– 17 999 
7 571 
– 
 
 
18 000– 18 999 
8 943 
– 
 
 
19 000– 19 999 
10 451 
– 
 
 
20 000– 
11 024 
– 
 
2.6.2 vägavgiftspliktiga enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon 
12 000– 16 999 
552 
– 
 
 
17 000– 18 999 
1 134 
– 
 
 
19 000– 20 999 
1 471 
– 
 
 
21 000– 22 999 
2 268 
– 
 
 
23 000– 
3 525 
– 
 
 
 
 
 
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.2. I fråga om 2 kap. 9 och 10 §§ gäller äldre bestämmelser fortfarande för vägtrafikskatt som avser tid före den 1 januari 2015.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONChristoffer Andersson Calafatis(Finansdepartementet)