Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1507

Utkom från trycket den 19 december 2014
Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt;
utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 32 och 40 §§ lagen (1994:1563) om tobaksskatt ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:5, bet. 2014/15:SkU10, rskr. 2014/15:40.

2) En upplagshavare som avses i 10 § får göra avdrag för skatt på varor

2)

Senaste lydelse 2011:285.

 1. för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt och som förts in i upplagshavarens skatteupplag,

 2. som har tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg,

 3. som har tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg, eller

 4. som har beskattats i ett annat EU-land i sådana fall som avses i 27 § under förutsättning att det andra EU-landets skatteanspråk är befogat.

Upplagshavare, som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, får utöver vad som anges i första stycket göra avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan uppvisa en färdhandling för resa till tredje land. Avdrag medges dock högst med vad som enligt 4 § lagen om exportbutiker får säljas till varje resande.

3) Tullverket beslutar om tobaksskatt för den som enligt 37 § är skattskyldig vid import. Skatten ska betalas till Tullverket.

3)

Senaste lydelse 2012:676.

Bestämmelserna i 30, 31 d och 31 e §§, 32 § första stycket 2 och 3 och andra stycket och 34 § ska tillämpas även i fråga om snus och tuggtobak. Därvid ska vad som gäller om upplagshavare i stället gälla den som är godkänd lagerhållare.

En godkänd lagerhållare får göra avdrag för skatt på

 1. tuggtobak som har levererats till en köpare i ett annat EU-land, och

 2. tuggtobak och snus

  a) för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som förvärvats från någon som inte är godkänd lagerhållare,

  b) för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare har inträtt och som innehas av lagerhållaren vid tidpunkten för godkännandet,

  c) som har förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,

  d) som exporterats till tredje land eller förts till frizon eller frilager för annat ändamål än att förbrukas där, eller

  e) som har levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 a § första stycket 3, 3 a eller 4 mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som frihet från tobaksskatt gäller i det EU-landet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1507

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Monica Falck
(Finansdepartementet)