Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2014:1508

Utkom från trycket den 19 december 2014
Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;
utfärdad den 11 december 2014.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 32 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:5, bet. 2014/15:SkU10, rskr. 2014/15:40.

2) En upplagshavare som avses i 9 § får göra avdrag för skatt på varor

2)

Senaste lydelse 2013:860.

 1. för vilka skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt och som förts in i upplagshavarens skatteupplag,

 2. som har tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till utländsk ort av någon som har tillstånd enligt lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg,

 3. som har tagits emot för försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till tredje land av någon som har tillstånd enligt lagen om proviantering av fartyg och luftfartyg,

 4. som har använts

  a) för framställning av sådana produkter som anges i 7 § första stycket 2–6 eller 9,

  b) i en tillverkningsprocess förutsatt att slutprodukten inte innehåller alkohol, eller

  c) för vetenskapligt ändamål,

 5. som har levererats till

  a) universitet eller högskola för vetenskapligt ändamål, eller

  b) sjukhus eller apotek för medicinskt ändamål,

 6. som har tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad som framgår av dennes godkännande, eller

 7. som har beskattats i ett annat EU-land i sådana fall som avses i 26 § under förutsättning att det andra EU-landets skatteanspråk är befogat.

Upplagshavare, som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, får utöver vad som anges i första stycket göra avdrag för skatt på varor som levererats till resande som kan uppvisa en färdhandling för resa till tredje land. Avdrag medges dock högst med vad som enligt 4 § lagen om exportbutiker får säljas till varje resande.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1508

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Monica Falck
(Finansdepartementet)