Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:179

Utkom från trycket den 9 april 2015
Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);
utfärdad den 26 mars 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 28 §, 3 kap. 15 a och 18 §§ och rubrikerna närmast före 2 kap. 28 § och 3 kap. 15 a § socialavgiftslagen (2000:980) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:50, bet. 2014/15:SfU10, rskr. 2014/15:147.

Avgifter för personer som inte har fyllt 25 år2)

3) På ersättning till personer som vid årets ingång inte har fyllt 23 år ska bara ålderspensionsavgiften betalas.

3)

Senaste lydelse 2008:1266.

På ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 23 men inte 25 år ska hela ålderspensionsavgiften men bara en fjärdedel av de övriga arbetsgivaravgifterna betalas. Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.

Avgifter för personer som inte har fyllt 25 år4)

5) Den som vid ingången av beskattningsåret inte har fyllt 23 år ska bara betala ålderspensionsavgiften.

5)

Senaste lydelse 2011:1257.

Den som vid ingången av beskattningsåret har fyllt 23 men inte 25 år ska betala hela ålderspensionsavgiften men bara en fjärdedel av de övriga egenavgifterna. Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.

6) Vid beräkning av egenavgifter ska avdrag göras med 7,5 procent av avgiftsunderlaget, dock högst med 15 000 kronor per år. Avdraget får inte medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften enligt 13 §.

6)

Senaste lydelse 2013:1013.

Första stycket gäller bara

  1. till den del avgiftsunderlaget utgörs av avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet,

  2. om den del av avgiftsunderlaget som utgörs av avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet överstiger 40 000 kronor, och

  3. om den avgiftsskyldige vid ingången av beskattningsåret har fyllt 25 men inte 65 år och inte bara ska betala ålderspensionsavgiften enligt 16 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:179

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

2. Bestämmelsen i 2 kap. 28 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 30 april 2015.

3. Bestämmelserna i 3 kap. 15 a och 18 §§ i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 30 april 2015. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 30 april 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)