Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2015-0214

SFS 2015:214

Utkom från trycket den 21 april 2015
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 9 april 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (1994:1776) om skatt på energi ska införas en ny paragraf, 1 kap. 11 §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2014/15:40, bet. 2014/15:SkU12, rskr. 2014/15:133.

Med användning av luftfartyg, skepp och båtar för privat ändamål avses annan användning än

  1. transport av passagerare eller varor mot ersättning eller tillhandahållande av andra tjänster mot ersättning,

  2. offentliga myndigheters användning eller användning för offentliga myndigheters räkning,

  3. frivilliga försvarsorganisationers användning,

  4. sjöräddning, brandövervakning och liknande verksamhet, eller övning och utbildning för sådan verksamhet, som utförs av ideella organisationer, eller

  5. yrkesmässigt fiske.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:214

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)