Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:768

Utkom från trycket den 4 december 2015
Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);
utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen (2011:1244)

1)

Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51.

dels att 22 kap. 22 § och 23 kap. 7 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 22 kap. 22 § ska utgå,

dels att 11 kap. 14 §, 22 kap. 1 och 13 §§, 31 kap. 1 och 33 §§, 38 kap. 1 §, 48 kap. 6 §, 50 kap. 2 och 7 §§ samt rubriken närmast före 31 kap. 33 § ska ha följande lydelse.

Skatteavdrag för förmån av hushållsarbete enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) ska reduceras, om den som har utfört arbetet var godkänd för F-skatt vid någon av de tidpunkter som anges i 67 kap. 16 § 1 inkomstskattelagen. Detsamma gäller om utföraren har ett intyg eller någon annan handling som avses i 67 kap. 17 § samma lag. Reduktionen ska vara

 1. 50 procent av värdet på förmån av sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen, och

 2. 30 procent av värdet på förmån av annat hushållsarbete.

Skatteavdraget ska som mest reduceras med 50 000 kronor per beskattningsår. I fråga om förmån av sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen ska dock skatteavdraget som mest reduceras med 25 000 kronor per beskattningsår, om arbetstagaren inte har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång.

2) I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontrolluppgift om

2)

Senaste lydelse 2014:1471.

 • överlåtelse av privatbostadsrätt och andelar i vissa bostadsföretag (2 och 3 §§),

 • upplåtelse av privatbostad eller bostad som innehas med hyresrätt (4 §),

 • samfällighet (5 och 6 §§),

 • räntebidrag (7 §),

 • pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),

 • avskattning av pensionsförsäkring (10 §),

 • tjänstepensionsavtal (11 §),

 • underlag för avkastningsskatt på livförsäkringar (12 §),

 • skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),

 • elcertifikat (14 §),

 • utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar (15 §),

 • schablonintäkt vid innehav av ett investeringssparkonto (16 §),

 • schablonintäkt vid innehav av andelar i värdepappersfonder, fondföretag, specialfonder och utländska specialfonder (17–21 §§),

 • investeraravdrag (23 och 24 §§), och

 • skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (25 §).

Kontrolluppgift ska lämnas om skattereduktion för förmån av hushållsarbete enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), om den som utför arbetet var godkänd för F-skatt vid någon av de tidpunkter som anges i 67 kap. 16 § 1 inkomstskattelagen eller har ett intyg eller någon annan handling som avses i 67 kap. 17 § samma lag.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som har gett ut förmånen.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om underlaget för skattereduktionen och hur stor del av underlaget som avser sådant hushållsarbete som anges i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen.

3) I detta kapitel finns bestämmelser om

3)

Senaste lydelse 2014:1471.

 • uppgifter som ska lämnas i samtliga inkomstdeklarationer (2 och 3 §§),

 • uppgifter som fysiska personer och dödsbon ska underrättas om och godkänna eller lämna (4 och 5 §§),

 • uppgift som ska lämnas om inkomstslaget tjänst (6 §),

 • uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget näringsverksamhet (7–15 §§),

 • uppgifter som ska lämnas om inkomstslaget kapital (16–19 b §§),

 • uppgift om tillkommande belopp (20 §),

 • uppgifter om vissa andelsavyttringar m.m. (21–24 §§),

 • uppgifter för beräkning av egenavgifter (25 och 26 §§),

 • uppgifter som fåmansföretag samt företagsledare och delägare ska lämna (27–29 §§),

 • uppgift om tillskott och uttag (30 §),

 • uppgift om betalning till utlandet (31 §),

 • uppgift som ekonomiska föreningar ska lämna (32 §),

 • uppgifter om skattereduktion för hushållsarbete och mikroproduktion av förnybar el (33 och 33 a §§), och

 • uppgifter om prissättningsbesked (34 §).

Skattereduktion för hushållsarbete och mikroproduktion av förnybar el4)

5) Den som begär skattereduktion för hushållsarbete eller mikroproduktion av förnybar el enligt 67 kap. 1119 och 2733 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämna uppgift om underlaget för skattereduktionen.

5)

Senaste lydelse 2014:1471.

I fråga om förmån av sådant arbete som räknas som hushållsarbete enligt 67 kap. 13 a och 13 b §§ inkomstskattelagen ska även sådana uppgifter som avses i 9 a § lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete lämnas.

6) Fastställda formulär ska användas för att lämna

6)

Senaste lydelse 2011:1289.

 1. kontrolluppgifter,

 2. åtagande enligt 23 kap. 6 § om att lämna kontrolluppgifter om pensionsförsäkringar och sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara med en pensionsförsäkring,

 3. deklarationer,

 4. särskilda uppgifter, och

 5. periodiska sammanställningar.

Förseningsavgiftens storlek framgår av följande uppställning.

Om förseningsavgiften gäller

uppgår den till

aktiebolags eller ekonomisk förenings

 
 

inkomstdeklaration

 

6 250 kronor

 

någon annans inkomstdeklaration

 

1 250 kronor

 

särskilda uppgifter

 

1 250 kronor

 

periodisk sammanställning

 

1 250 kronor

 

skattedeklaration

 

625 kronor

 

Förseningsavgiften för skattedeklaration uppgår dock till 1 250 kronor om det är fråga om en deklaration som ska lämnas efter föreläggande.

Kontrollavgiften enligt 1 § är 12 500 kronor för varje kontrolltillfälle.

Om Skatteverket tidigare har tagit ut en kontrollavgift och en ny kontrollavgift ska tas ut för en överträdelse som har inträffat inom ett år från den dag då beslutet om kontrollavgift meddelades, ska avgiften i stället vara 25 000 kronor.

Kontrollavgift ska tas ut av den som inte har fullgjort dokumentationsskyldigheten vid upplåtelse av plats för torg- och marknadshandel eller vid omsättning av investeringsguld.

Kontrollavgiften är 2 500 kronor för varje tillfälle då skyldigheten inte har fullgjorts.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:768

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

2. Bestämmelserna i 11 kap. 14 § och 22 kap. 13 § i den nya lydelsen tilllämpas första gången i fråga om skattepliktig förmån av hushållsarbete som kommit den skattskyldige till del efter den 31 december 2015.

3. Bestämmelsen i 31 kap. 33 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter den 31 december 2015.

4. Bestämmelsen i 48 kap. 6 § i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om deklarationer och övriga uppgifter som ska lämnas efter ikraftträdandet.

5. Bestämmelserna i 50 kap. 2 och 7 §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om kontrollavgifter som hänför sig till kontroller som har inletts efter den 31 december 2015.

6. Den upphävda bestämmelsen i 22 kap. 22 § gäller dock fortfarande för beskattningsår som börjar före ikraftträdandet.

7. Den upphävda bestämmelsen i 23 kap. 7 § och bestämmelsen i 38 kap. 1 § i den äldre lydelsen gäller dock fortfarande för tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Lena Gustafson
(Finansdepartementet)