Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:776

Utkom från trycket den 4 december 2015
Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);
utfärdad den 26 november 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om socialavgiftslagen (2000:980)

1)

Prop. 2015/16:1, bet. 2015/16:FiU1, rskr. 2015/16:51.

dels att 2 kap. 26 § och 3 kap. 13 § ska ha följande lydelse,

dels att punkt 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2015:474) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

2) Arbetsgivaravgifterna är 21,77 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

2)

Senaste lydelse 2014:1469.

1. sjukförsäkringsavgift

 

4,85 %

 

2. föräldraförsäkringsavgift

 

2,60 %

 

3. ålderspensionsavgift

 

10,21 %

 

4. efterlevandepensionsavgift

 

1,17 %

 

5. arbetsmarknadsavgift

 

2,64 %

 

6. arbetsskadeavgift

 

0,30 %

 

3) Egenavgifterna är 19,32 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av

3)

Senaste lydelse 2014:1469.

1. sjukförsäkringsavgift

 

4,94 %

 

2. föräldraförsäkringsavgift

 

2,60 %

 

3. ålderspensionsavgift

 

10,21 %

 

4. efterlevandepensionsavgift

 

1,17 %

 

5. arbetsmarknadsavgift

 

0,10 %

 

6. arbetsskadeavgift

 

0,30 %

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:776

2.4) Den upphävda bestämmelsen i 2 kap. 28 § och bestämmelsen i 2 kap. 29 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på ersättning som betalas ut före ikraftträdandet.

4)

Senaste lydelse 2015:474.

Den upphävda bestämmelsen i 2 kap. 28 § och bestämmelsen i 2 kap. 29 § i den äldre lydelsen tillämpas även på ersättning som betalas ut under perioden 1 augusti 2015–31 maj 2016. På ersättning som betalas ut under nämnda period ska dock vid tillämpningen av 2 kap. 28 §, utöver hela ålderspensionsavgiften, arton tjugofemtedelar av de övriga arbetsgivaravgifterna betalas. Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.

3.5) Den upphävda bestämmelsen i 3 kap. 15 a § och bestämmelsen i 3 kap. 18 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på inkomst som uppbärs före ikraftträdandet.

5)

Senaste lydelse 2015:474.

Den upphävda bestämmelsen i 3 kap. 15 a § och bestämmelsen i 3 kap. 18 § i den äldre lydelsen tillämpas även på inkomst som uppbärs under perioden 1 augusti 2015–31 maj 2016. På inkomst som uppbärs under nämnda period ska dock vid tillämpningen av 3 kap. 15 a §, utöver hela ålderspensionsavgiften, arton tjugofemtedelar av de övriga egenavgifterna betalas. Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.

Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter den 1 augusti 2015 respektive såväl före som efter den 31 maj 2016 ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 1 augusti 2015 respektive efter den 31 maj 2016 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under respektive tid och hela beskattningsåret.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i den nya lydelsen tillämpas på ersättning som betalas ut efter den 31 december 2015.

3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i den nya lydelsen tillämpas på inkomst som uppbärs efter den 31 december 2015. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december 2015 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)