Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2015-0890

SFS 2015:890

Utkom från trycket den 18 december 2015
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 2 § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:19, bet. 2015/16:SkU13, rskr. 2015/16:75.

2) En skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle som avses i 1 kap. 3 a § och som levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 c § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som frihet från bränsleskatt föreligger i det EU-landet.

2)

Senaste lydelse 2011:287.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:890

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)