Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2015:919

Utkom från trycket den 18 december 2015
Lag om ändring i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning;
utfärdad den 10 december 2015.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) i fråga om lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning

1)

Prop. 2015/16:29, bet. 2015/16:SkU9, rskr. 2015/16:66.

2)

Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i lydelse enligt rådets direktiv 2014/107/EU.

dels att 1 och 12 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 22 a §, av följande lydelse.

1 §

Denna lag gäller för sådant samarbete mellan Sverige och en annan medlemsstat i Europeiska unionen som avses i rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning.

Vid utbyte av upplysningar om finansiella konton enligt artikel 8.3a i rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i lydelsen enligt direktiv 2014/107/EU, tillämpas även lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

12 §

Skatteverket ska till varje annan medlemsstats behöriga myndighet genom automatiskt utbyte överföra upplysningar som verket tagit emot i form av kontrolluppgifter eller motsvarande uppgifter och uppgifter i inkomstdeklarationer och som avser personer hemmahörande i den andra medlemsstaten när det gäller

  1. inkomster från anställning,

  2. styrelsearvoden,

  3. livförsäkringsprodukter som inte omfattas av

    a) andra unionsrättsakter, om utbyte av upplysningar och andra liknande åtgärder, än rådets direktiv 2011/16/EU, eller

    b) lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton,

  4. pensioner, och

  5. ägande av och inkomster från fastighet.

Upplysningarna ska överföras minst en gång om året.

22 a §

Skatteverket ska vid överträdelse eller brister i skyddet för uppgifter underrätta fysiska personer som uppgifterna avser om att en överträdelse av skyddet för uppgifterna har skett, om överträdelsen sannolikt kommer att påverka skyddet av deras personuppgifter eller integritet negativt.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:919

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)