Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Utkom från trycket den 18 december 2015
utfärdad den 10 december 2015.

Denna förordning gäller vid sådant utbyte av upplysningar som avses i lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

Uppgifterna som avses i 2 § lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton ska överföras till de behöriga myndigheterna i rapporteringspliktiga jurisdiktioner snarast möjligt, men senast den 30 september kalenderåret efter det kalenderår som uppgifterna avser.

Skatteverket ska ingå överenskommelser med de behöriga myndigheterna i deltagande stater och jurisdiktioner om hur det automatiska utbytet av upplysningar ska genomföras och om formerna för annan kommunikation mellan Skatteverket och de behöriga myndigheterna i andra deltagande stater och jurisdiktioner.

Skatteverket ska arbeta med de behöriga myndigheterna i andra stater och jurisdiktioner för att enas om en eller flera metoder för dataöverföring, inklusive krypteringsstandarder, i syfte att åstadkomma största möjliga standardisering och minsta möjliga komplexitet samt att minimera kostnaderna. Skatteverket ska meddela dessa metoder till sekretariatet vid det koordineringsorgan som avses i artikel 24.3 i bilaga 1till lagen (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden.

Skatteverket ska meddela koordineringsorganets sekretariat när lämpliga åtgärder vidtagits för att säkerställa att nödvändiga krav på sekretess och datasäkerhet är uppfyllda och bifoga det besvarade frågeformulär om sekretess och datasäkerhet som ska ingå i bilaga D till det multilaterala avtalet mellan behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton som undertecknades den 29 oktober 2014.

Om det uppstår svårigheter i samband med genomförandet av det avtal som avses i tredje stycket, får Skatteverket begära att samråd hålls med behöriga myndigheter i en eller flera andra stater eller jurisdiktioner så att lämpliga åtgärder kan vidtas för att säkerställa att avtalet uppfylls. Om Skatteverket begär samråd ska verket säkerställa att koordineringsorganets sekretariat på lämpligt sätt underrättas om åtgärder som utformats.

SFS 2016:20

Skatteverket ska kontrollera att de rapporteringsskyldiga finansiella instituten tillämpar de granskningsprocedurer som framgår av lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och att de lämnar kontrolluppgifter i enlighet med 22 b kap. skatteförfarandelagen (2011:1244).

Skatteverket ska underrätta Finansinspektionen när

 1. Skatteverket beslutar att förelägga ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut som inte fullgjort sin skyldighet att lämna kontrolluppgifter enligt 22 b kap. skatteförfarandelagen att fullgöra skyldigheten, eller

 2. det finns skäl att tro att ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut inte har fullgjort sina skyldigheter enligt lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton eller 22 b kap. skatteförfarandelagen.

Med deltagande jurisdiktion avses vid tillämpning av lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton en sådan stat eller jurisdiktion som anges i avsnitt A i bilagan till denna förordning. Därutöver avses en sådan stat eller jurisdiktion med vars behöriga myndighet Skatteverket har ingått en överenskommelse om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton med stöd av 16 § första stycket förordningen (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden.

Med rapporteringspliktig jurisdiktion avses vid tillämpning av lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och lagen (2015:911) om identifiering av rapporteringspliktiga konton vid automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton en sådan stat eller jurisdiktion som anges i avsnitt B i bilagan till denna förordning. Därutöver avses en sådan stat eller jurisdiktion med vars behöriga myndighet Skatteverket har ingått en överenskommelse om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton med stöd av 16 § första stycket förordningen (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden. Detta gäller dock endast om överenskommelsen är gällande och innebär att Skatteverket ska överföra upplysningar om finansiella konton till den andra statens eller jurisdiktionens behöriga myndighet.

SFS 2016:1236

Bilaga

A. Deltagande jurisdiktioner

Följande stater och jurisdiktioner är deltagande jurisdiktioner.

– Albanien

– Andorra

– Anguilla

– Antigua och Barbuda

– Argentina

– Aruba

– Australien

– Azerbajdzjan

– Bahamas

– Bahrain

– Barbados

– Belgien

– Belize

– Bermuda

– Bonaire, Sint Eustatius och Saba

– Brasilien

– Brittiska Jungfruöarna

– Brunei

– Bulgarien

– Caymanöarna

– Chile

– Colombia

– Cooköarna

– Costa Rica

– Curacao

– Cypern

– Danmark

– Dominica

– Ecuador

– Estland

– Finland

– Frankrike

– Färöarna

– Förenade Arabemiraten

– Förenade kungariket

– Ghana

– Gibraltar

– Grekland

– Grenada

– Grönland

– Guernsey

– Hong Kong

– Indien

– Indonesien

– Irland

– Island

– Isle of Man

– Israel

– Italien

– Japan

– Jersey

– Kanada

– Kazakstan

– Kina

– Kroatien

– Kuwait

– Lettland

– Libanon

– Liechtenstein

– Litauen

– Luxemburg

– Macao

– Malaysia

– Maldiverna

– Malta

– Marshallöarna

– Mauritius

– Mexiko

– Monaco

– Montserrat

– Nauru

– Nederländerna

– Nigeria

– Niue

– Norge

– Nya Kaledonien

– Nya Zeeland

– Oman

– Pakistan

– Panama

– Peru

– Polen

– Portugal

– Qatar

– Rumänien

– Saint Kitts och Nevis

– Saint Lucia

– Saint Vincent och Grenadinerna

– Samoa

– San Marino

– Saudiarabien

– Schweiz

– Seychellerna

– Singapore

– Sint Maarten

– Slovakien

– Slovenien

– Spanien

– Sverige

– Sydafrika

– Sydkorea

– Tjeckien

– Turkiet

– Turks- och Caicosöarna

– Tyskland

– Ungern

– Uruguay

– Vanuatu

– Österrike

B. Rapporteringspliktiga jurisdiktioner

Följande stater och jurisdiktioner är rapporteringspliktiga jurisdiktioner.

– Albanien

– Andorra

– Antigua och Barbuda

– Argentina

– Australien

– Azerbajdzjan

– Barbados

– Belgien

– Bonaire, Sint Eustatius och Saba

– Brasilien

– Bulgarien

– Chile

– Colombia

– Cooköarna

– Curacao

– Cypern

– Danmark

– Ecuador

– Estland

– Finland

– Frankrike

– Färöarna

– Förenade kungariket

– Ghana

– Gibraltar

– Grekland

– Grenada

– Grönland

– Guernsey

– Hong Kong

– Indien

– Indonesien

– Irland

– Isle of Man

– Island

– Israel

– Italien

– Japan

– Jersey

– Kanada

– Kazakstan

– Kina

– Kroatien

– Lettland

– Liechtenstein

– Litauen

– Luxemburg

– Malaysia

– Maldiverna

– Malta

– Mauritius

– Mexiko

– Monaco

– Nederländerna

– Nigeria

– Norge

– Nya Zeeland

– Pakistan

– Panama

– Peru

– Polen

– Portugal

– Rumänien

– Saint Kitts och Nevis

– Saint Lucia

– San Marino

– Saudiarabien

– Schweiz

– Seychellerna

– Singapore

– Slovakien

– Slovenien

– Spanien

– Sydafrika

– Sydkorea

– Tjeckien

– Turkiet

– Tyskland

– Ungern

– Uruguay

– Österrike

SFS 2023:488

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:922

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.

2. Bestämmelserna i 2 § tillämpas första gången kalenderåret 2017 avseende uppgifter som gäller kalenderåret 2016.

SFS 2016:20

Denna förordning träder i kraft d. 15 febr. 2016.

SFS 2016:1236

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2017.

SFS 2017:855

Denna förordning träder i kraft d. 14 sept. 2017.

SFS 2017:954

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 dec. 2017.

2. Förordningen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2017.

SFS 2018:1540

1. Denna förordning träder i kraft d. 18 sept. 2018.

2. Förteckning B i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2017.

3. Förteckning A i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2018.

SFS 2019:150

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

2. Förteckning A i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2019.

3. Förteckning B i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2018.

4. Förteckning B i den nya lydelsen får tillämpas även på uppgifter som avser kalenderåret 2017.

SFS 2020:47
 1. Denna förordning träder i kraft d. 4 mars 2020.

 2. Förteckning A i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2020.

 3. Förteckning B i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2019.

 4. Förteckning B i den nya lydelsen får tillämpas även på uppgifter som avser kalenderåret 2018.

SFS 2020:760
 1. Denna förordning träder i kraft d. 16 sept. 2020.

 2. Förteckning A i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2020.

 3. Förteckning B i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2019.

SFS 2021:837
 1. Denna förordning träder i kraft d. 15 sept. 2021.

 2. Förteckning A i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2021.

 3. Förteckning B i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2020.

SFS 2022:293
 1. Denna förordning träder i kraft d. 24 maj 2022.

 2. Förteckning A i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2022.

SFS 2022:1417
 1. Denna förordning träder i kraft d. 15 sept. 2022.

 2. Förteckning A i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter som avser kalenderåret 2022.

SFS 2023:488

Denna förordning träder i kraft d. 24 juli 2023.