Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:2

Utkom från trycket den 26 januari 2016
Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);
utfärdad den 7 januari 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om fastighetstaxeringslagen (1979:1152)2)

1)

Prop. 2015/16:36, bet. 2015/16:SkU14, rskr. 2015/16:112.

2)

Senaste lydelse av

17 kap. 3 § 2011:1248

17 kap. 3 a § 2011:1248

17 kap. 3 b § 2011:1248

17 kap. 3 c § 2011:1248

17 kap. 3 d § 2011:1248

17 kap. 3 e § 2011:1248

17 kap. 3 f § 2011:1248

17 kap. 3 g § 2011:1248

19 kap. 2 § 2003:650

rubriken närmast före 17 kap. 3 § 1993:1193.

dels att 17 kap. 3–3 g §§ och 19 kap. 2 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 17 kap. 3 § ska utgå,

dels att 17 kap. 2 och 4 §§ och 20 kap. 3 och 3 a §§ ska ha följande lydelse.

3) Beslut i taxeringsärende och beslut om förseningsavgift fattas av Skatteverket.

3)

Senaste lydelse 2003:650. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

4) Skatteverket får förordna det antal personer med sakkunskap i fråga om fastighetsvärdering (konsulenter för fastighetstaxering) som behövs för att biträda vid den allmänna och förenklade fastighetstaxeringen.

4)

Senaste lydelse 2003:650. Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

5) Ett beslut i taxeringsärende ska omprövas av en särskilt kvalificerad beslutsfattare som tidigare inte har prövat frågan, om

5)

Senaste lydelse 1993:1193.

  1. den som beslutet gäller har begärt omprövning eller överklagat och inte är ense med Skatteverket om utgången,

  2. de omständigheter och bevis som åberopas inte redan har prövats vid en sådan omprövning,

  3. frågan ska prövas i sak, och

  4. prövningen inte är enkel.

Första stycket gäller inte den första omprövningen av ett beslut som fattats i enlighet med

  1. de uppgifter som lämnats av fastighetsägaren i en fastighetsdeklaration, eller

  2. ett påpekande med anledning av förslag till fastighetstaxering.

6) Skatteverket ska se till att ärendena blir tillräckligt utredda.

6)

Senaste lydelse 2003:650. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:2

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2016.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)