Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:1007

Utkom från trycket den 29 november 2016
utfärdad den 17 november 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att bilaga 2 till lagen (2004:629) om trängselskatt ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2015/16:191, bet. 2016/17:SkU5, rskr. 2016/17:16.

Bilaga 22)

Göteborgs kommun

1. Karta av vilken det framgår var de skattebelagda betalstationerna ska placeras.

GIF SFS2016-1007_01_gif

2. Trängselskatt ska betalas under vardagar utom lördagar under följande tider och med följande belopp vid passage av en sådan betalstation som är markerad på kartan. Dag före helgdag och under juli månad ska dock ingen skatt tas ut. Tidpunkten för passagen ska bestämmas av timmen och den påbörjade minuten.

Tider klockan

 

Skattebelopp kronor

 

6.00–6.29

 

9

 

6.30–6.59

 

16

 

7.00–7.59

 

22

 

8.00–8.29

 

16

 

8.30–14.59

 

9

 

15.00–15.29

 

16

 

15.30–16.59

 

22

 

17.00–17.59

 

16

 

18.00–18.29

 

9

 

3. Skatt betalas inte enligt punkten 2 för ytterligare passager av betalstation som sker inom 60 minuter från en passage för vilken skattskyldighet enligt 9 § andra stycket inträtt och trängselskatt ska betalas. Det skattebelopp som ska tas ut för den passage för vilken skattskyldighet inträtt och trängselskatt ska betalas är det högsta belopp som gäller för en enskild gjord passage under denna period.

4. Den sammanlagda skatten per kalenderdygn och bil ska högst uppgå till 60 kr.

5. Vid passage av någon av betalstationerna vid Södra Tagenevägen, Skälltorpsvägen, Backadalen, Tingstadsmotet avfart E6 eller Tingstadsvägen inträder skattskyldighet enligt 9 § andra stycket endast om passage av någon av kontrollpunkterna enligt punkt 6 har skett inom 30 minuter före eller efter passagen av betalstationen.

6. Karta av vilken det framgår var kontrollpunkterna för beskattning av genomfartstrafik genom Backaområdet ska placeras.

GIF SFS2016-1007_02_gif

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:1007

1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för passager av betalstationer som sker före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Marc Gren
(Finansdepartementet)