Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:1016 Utkom från trycket den 29 november 2016Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481);utfärdad den 17 november 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:180, bet. 2016/17:CU4, rskr. 2016/17:31. föreskrivs att 31 § folkbokföringslagen (1991:481) ska ha följande lydelse.31 §31 § Senaste lydelse 2013:380. Ändringen innebär att andra stycket tas bort. Skatteverket får besluta att förelägga en person som kan antas vara skyldig att göra en anmälan enligt denna lag, att antingen göra en sådan anmälan eller skriftligen eller muntligen lämna de uppgifter som behövs för bedömningen av personens folkbokföring. Skatteverket får även i annat fall besluta att förelägga en person att lämna sådana uppgifter som behövs för kontroll av bosättningen enligt denna lag eller för kontroll och komplettering av övriga uppgifter om en folkbokförd person som får föras in i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet. I ett beslut om föreläggande ska det anges vilka uppgifter som ska lämnas.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONMaria Åhrling(Finansdepartementet)