Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik

Utkom från trycket den 2 december 2016
utfärdad den 24 november 2016.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Skatt ska betalas till staten enligt denna lag för sådan elektronik som anges i 3 §.

Till staten ska det också betalas sådan tilläggsavgift som avses i 8 a §.

Lagens hänvisningar till KN-nr avser den lydelse av Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan som gällde den 1 januari 2015.

SFS 2020:568

Innebörden av vissa uttryck

2 §

I denna lag avses med

 • bromförening: sådan kemisk förening som innehåller grundämnet brom,

 • klorförening: sådan kemisk förening som innehåller grundämnet klor,

 • fosforförening: sådan kemisk förening som innehåller grundämnet fosfor,

 • homogent material: ett material som har samma fysikaliska egenskaper i hela materialet och som på mekanisk väg inte kan sönderdelas i olika material,

 • CAS-nummer: sådan unik numerisk identifiering av kemisk förening som tilldelas av The American Chemical Society genom dess avdelning Chemical Abstracts Service (CAS),

 • reaktivt tillsatt förening: en förening som är bunden till en stabil polymer genom en kemisk reaktion och bildar kovalenta bindningar,

 • additivt tillsatt förening: en förening som är tillsatt på annat sätt än reaktivt,

 • yrkesmässig aktivitet: sådan aktivitet som utförs av

  1. en juridisk person, eller

  2. en fysisk person och avser varor som inte är avsedda för dennes eller dennes familjs personliga bruk,

 • konsument: en köpare för vilken köpet inte är en yrkesmässig aktivitet,

 • EU-land: områden som tillhör Europeiska unionens punktskatteområde,

 • tredjeland: länder och områden utanför Europeiska unionens punktskatteområde,

 • distansförsäljning: försäljning där varorna transporteras till Sverige från ett annat EU-land av säljaren eller av någon annan för säljarens räkning och där köpet inte är yrkesmässigt för köparen,

 • undantagen säljare: en säljare som inte är godkänd som lagerhållare enligt 10 §, registrerad mottagare enligt 10 a § eller registrerad EU-handlare enligt 10 b § och vars årliga försäljning av skattepliktiga varor till Sverige inte överskrider 100 000 kronor för innevarande eller föregående kalenderår,

 • import: såväl att en skattepliktig vara förs in till Sverige från tredjeland under förutsättning att varan inte omfattas av sådant suspensivt tullförfarande eller suspensivt tullarrangemang som avses i artikel 4.6 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG, som att varan frisläpps från ett sådant förfarande eller arrangemang.

Vid beräkningen av den årliga försäljningen för undantagna säljare enligt första stycket ska inte mervärdesskatt beaktas, och inte heller fraktkostnader till den del de går att särskilja.

SFS 2020:568

2 a §

Visa lydelse

SFS 2022:176

Skattepliktens omfattning och skattebelopp

3 §

Skatt ska betalas för varor hänförliga till följande KN-nr:

 1. 8418 10, 8418 21, 8418 29, 8418 30 och 8418 40,

 2. 8422 11,

 3. 8450 11, 8450 12 och 8450 19,

 4. 8451 21,

 5. 8471 30, 8471 41 och 8471 49,

 6. 8508 11,

 7. 8516 50 och 8516 60,

 8. 8517 11, 8517 12, 8517 18 och 8517 62,

 9. 8519 30, 8519 50, 8519 81 och 8519 89,

 10. 8521 10 och 8521 90,

 11. 8527 12, 8527 13, 8527 19, 8527 91, 8527 92 och 8527 99,

 12. 8528 41, 8528 49, 8528 51, 8528 59, 8528 71, 8528 72 och 8528 73, samt

 13. 9504 50.

För en skattepliktig vara som avses i första stycket 1–4, 6 eller 7 ska skatt betalas med 11 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt. Skatt ska dock inte betalas med högre belopp än 440 kronor per skattepliktig vara.

vara. För en skattepliktig vara som avses i första stycket 5 eller 8–13 ska skatt betalas med 160 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt. Skatt ska dock inte betalas med högre belopp än 440 kronor per skattepliktig vara.

Vid beräkning av skatt enligt andra och tredje styckena ska varans nettovikt avrundas nedåt till närmaste helt gram.

SFS 2019:489

3 a §

För kalenderåret 2020 och efterföljande kalenderår ska skatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 3 § andra och tredje styckena angivna skattebeloppen multiplicerat med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2018.

Beloppen enligt första stycket avrundas till hela kronor.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska betalas för påföljande kalenderår.

SFS 2019:489

4 §

För skattepliktig vara som uppfyller de villkor som framgår av 5 § får den skattskyldige göra avdrag för skatt med 50 procent av den skatt som ska betalas enligt 3 §.

För skattepliktig vara som uppfyller villkoren i både 5 och 6 §§ får den skattskyldige i stället göra avdrag för skatt med 90 procent av den skatt som ska betalas enligt 3 §.

5 §

Rätt till avdrag för skatt föreligger om varan inte innehåller någon additivt tillsatt brom- eller klorförening som utgör en högre andel än 0,1 viktprocent av det homogena materialet i

 1. ett kretskort, med undantag för kortets komponenter, eller

 2. en plastdel som väger mer än 25 gram.

6 §

Rätt till avdrag för skatt föreligger om varan inte innehåller

 1. någon additivt tillsatt fosforförening som utgör en högre andel än 0,1 viktprocent av det homogena materialet i

  1. ett kretskort, med undantag för kortets komponenter, eller

  2. en plastdel som väger mer än 25 gram, eller

 2. någon reaktivt tillsatt brom- eller klorförening som utgör en högre andel än 0,1 viktprocent av det homogena materialet i

  1. ett kretskort, med undantag för kortets komponenter, eller

  2. en plastdel som väger mer än 25 gram.

7 §

De brom-, klor- och fosforföreningar som anges i bilagan till denna lag ska vid tillämpning av lagen anses vara additivt eller reaktivt tillsatta i enlighet med vad som anges i bilagan om inte den skattskyldige eller beskattningsmyndigheten visar att de är tillsatta på annat sätt.

Skattskyldiga

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2018-1891

8 §

Skattskyldig enligt denna lag är den som

 1. godkänts som lagerhållare enligt 10 §,

 2. i egenskap av registrerad mottagare enligt 10 a § från ett annat EU-land yrkesmässigt för in eller tar emot skattepliktiga varor,

 3. i egenskap av registrerad EU-handlare enligt 10 b § yrkesmässigt bedriver distansförsäljning av skattepliktiga varor eller yrkesmässigt förmedlar distansförsäljning av skattepliktiga varor från undantagna säljare,

 4. i annat fall än som avses i 1–3 yrkesmässigt säljer skattepliktiga varor genom distansförsäljning när värdet av den årliga försäljningen av skattepliktiga varor till Sverige under innevarande eller föregående kalenderår överstiger 100 000 kronor,

 5. i annat fall än som avses i 1 eller 3 yrkesmässigt förmedlar distansförsäljning av skattepliktiga varor från undantagna säljare när det sammanlagda värdet av samtliga förmedlade försäljningar av skattepliktiga varor till Sverige under innevarande eller föregående kalenderår överstiger 100 000 kronor,

 6. i annat fall än som avses i 1 yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor, eller

 7. i annat fall än som avses i 1–5 från ett annat EU-land yrkesmässigt för in eller tar emot skattepliktiga varor utan att det är distansförsäljning.

Vid beräkningen av den årliga försäljningen enligt första stycket 4 och 5 ska inte mervärdesskatt beaktas, och inte heller fraktkostnader till den del de går att särskilja.

SFS 2020:568

8 a §

Om en svensk konsument har köpt en skattepliktig vara genom distansförsäljning och konsumenten på fråga från säljaren eller förmedlaren felaktigt har uppgett att köpet är yrkesmässigt, är den som avses i 8 § 3, 4 eller 5 inte skattskyldig om denne direkt till konsumenten har upplyst om att felaktiga uppgifter kan leda till en skyldighet att betala skatten och en tilläggsavgift. I så fall är det i stället konsumenten som ska betala skatten.

Det som sägs i första stycket ska även gälla skattskyldighet enligt 8 § 1 om lagerhållaren har förmedlat en distansförsäljning av en skattepliktig vara från en undantagen säljare till konsumenten.

Skatten ska tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då varorna fördes in i Sverige.

Om skatt ska betalas av en konsument enligt första eller andra stycket, ska konsumenten även betala en tilläggsavgift om 500 kronor per vara om det inte är uppenbart oskäligt.

SFS 2020:568

9 §

Skattskyldig för import av skattepliktiga varor som är yrkesmässig för någon av de inblandade parterna är

 1. om en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen: den som är skyldig att betala tullen,

 2. om importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för övergång till fri omsättning i Sverige men inte är belagd med tull: den som skulle ha varit skyldig att betala tullen om varan hade varit tullbelagd,

 3. om en tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, till följd av att en tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för centraliserad klarering som avses i artikel 179 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen: den som är eller skulle ha varit skyldig att betala tullen i det andra EU-landet.

Med tullskuld och unionsvara förstås detsamma som i artikel 5 i förordning (EU) nr 952/2013.

Från skattskyldighet enligt första stycket undantas varor som, vid varornas övergång till fri omsättning enligt artikel 201 i förordning (EU) nr 952/2013, ägs av en godkänd lagerhållare.

SFS 2021:1154

Godkända aktörer

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2020-0568

10 §

Som lagerhållare får godkännas den som

 1. i Sverige avser att yrkesmässigt

  1. tillverka skattepliktiga varor,

  2. från ett annat EU-land föra in eller ta emot skattepliktiga varor,

  3. importera skattepliktiga varor från tredjeland,

  4. från godkänd lagerhållare köpa skattepliktiga varor för återförsäljning till näringsidkare, eller

  5. förmedla distansförsäljning av skattepliktiga varor från undantagna säljare,

 2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som lagerhållare, och

 3. inte är godkänd som registrerad mottagare enligt 10 a §, eller registrerad EU-handlare enligt 10 b §.

SFS 2020:568

10 a §

Som registrerad mottagare får godkännas den som

 1. i Sverige avser att yrkesmässigt från ett annat EU-land föra in eller ta emot skattepliktiga varor,

 2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som sådan mottagare, och

 3. inte är godkänd som lagerhållare enligt 10 §.

SFS 2020:568

10 b §

Som registrerad EU-handlare får godkännas den som

 1. avser att yrkesmässigt

  1. bedriva distansförsäljning av skattepliktiga varor, eller

  2. förmedla distansförsäljningar av skattepliktiga varor från undantagna säljare,

 2. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i SFS övrigt är lämplig som registrerad EU-handlare, och

 3. inte är godkänd som lagerhållare enligt 10 §.

SFS 2020:568

10 c §

Godkännanden enligt 10, 10 a eller 10 b § ska återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns eller om den som fått godkännandet begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

SFS 2020:568

11 §

Om en godkänd lagerhållare, registrerad mottagare eller registrerad EU-handlare försätts i konkurs, övergår godkännandet till konkursboet. Konkursboet är skattskyldigt för varor för vilka skattskyldighet enligt 12 § 1 eller 3 inträder efter konkursbeslutet.

SFS 2020:568

Skattskyldighetens inträde

12 §

Skyldighet att betala skatt inträder

 1. för den som är godkänd lagerhållare, när

  1. en skattepliktig vara efter försäljning från lagerhållaren levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare,

  2. en skattepliktig vara tas till eget försäljningsställe för detaljförsäljning,

  3. en skattepliktig vara tas i anspråk för annat ändamål än försäljning,

  4. godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten omfattar skattepliktiga varor som då ingår i dennes lager, eller

  5. en skattepliktig vara förs in till Sverige efter det att lagerhållaren har förmedlat en distansförsäljning av varan från en undantagen säljare,

 2. för den som är skattskyldig enligt 8 § 6, när den skattepliktiga varan tillverkas,

 3. för den som är skattskyldig enligt 8 § 2, 3, 4, 5 eller 7, när den skattepliktiga varan förs in till Sverige,

 4. för den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 1 eller 2, vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer i Sverige enligt tullagstiftningen, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, och

 5. för den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 3, vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra EU-landet.

SFS 2021:1154

Undantag och återbetalning

Rubriken har denna lydelse enl. SFS2020-0568

13 §

Skattskyldigheten inträder inte för en skattepliktig vara som skattskyldighet enligt denna lag tidigare inträtt för, såvida inte den skatten har återbetalats enligt 13 a §.

SFS 2020:568

13 a §

Om skatt har betalats i Sverige för en skattepliktig vara som sedan flyttas till ett annat EU-land eller exporteras till tredjeland, kan återbetalning av skatten ske enligt denna paragraf efter skriftlig ansökan hos Skatteverket.

Den som begär återbetalning ska visa

 1. att den skatt som ansökan avser har betalats,

 2. att skattskyldigheten inträdde inom tre månader före den tidpunkt då varan lämnade svenskt territorium, och

 3. antingen att undantaget i 13 § inte tidigare har tillämpats på varan eller att den flyttning eller export som ansökan grundar sig på skedde efter den tidpunkt då undantaget senast tillämpades.

Ansökan ska omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. Ansökan ska vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden.

En ansökan som lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden.

SFS 2020:568

14 §

För en godkänd lagerhållare inträder inte skattskyldighet för en skattepliktig vara som levereras till en köpare i ett annat land.

För en godkänd lagerhållare inträder inte heller skattskyldighet för en skattepliktig vara i vilken samtliga de delar som avses i 5 och 6 §§

 1. fullständigt förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,

 2. lämnats för avfallsåtervinning, eller

 3. återanvänts vid tillverkning av skattepliktiga varor.

SFS 2018:1891

Förfarande och överklagande

15 §

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller skatteförfarandelagen (2011:1244), utom i de fall som avses i andra stycket och i 15 a och 15 b §§.

Tullverket beslutar om skatt för den som enligt 9 § är skattskyldig vid import. Sådan skatt ska betalas till Tullverket. För skatt som ska betalas till Tullverket gäller tullagen (2016:253).

SFS 2020:568

15 a §

Skatteverket beslutar om sådan skatt och tilläggsavgift som avses i 8 a §. Skatten och avgiften ska betalas inom den tid som Skatteverket bestämmer.

Bestämmelserna i 37 kap. 9 och 10 §§ och 41 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) ska gälla i tillämpliga delar vid inhämtande av uppgifter som är av betydelse för beslut om skatt enligt 8 a § av någon annan än den som föreläggs eller revideras.

I övrigt ska bestämmelserna i 3 kap. 4 §, 43 kap., 57 kap. 1 §, 60 kap., 62 kap. 2 §, 63 kap. 2, 4–6, 8–10, 15, 16, 22 och 23 §§, 65 kap. 2–4, 7, 8 och 13–15 §§ samt 66–68, 70 och 71 kap. skatteförfarandelagen gälla i tillämpliga delar.

SFS 2020:568

15 b §

Om den konsument som ska betala skatt enligt 8 a § har betalat in skatt och den inbetalda skatten överstiger vad som enligt ett beslut av Skatteverket eller en domstol ska betalas, ska det överskjutande beloppet återbetalas till konsumenten.

Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt första stycket ska sådan skatt och tilläggsavgift enligt denna lag som konsumenten står i skuld för räknas av. Skattebelopp som konsumenten har fått anstånd med att betala ska dock inte räknas av.

SFS 2020:568

16 §

Beslut enligt 10 §, 10 a §, 10 b § eller 10 c § § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 2020:568

Bilaga till lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik

CAS-nummer

Grund-ämne

Engelskt namn

Svenskt namn

Reaktivt/Additivt

Kommentar

1003300-73-9

 

P

 

Phosphoric acid, mixed esters with [1,1'-bisphenyl 4,4'-diol] and phenol; BPBP

 

Fosforsyra, blandade estrar med [1,1'-bisfenyl- 4,4'-diol] och fenol

 

reaktivt

 
 

11120-29-9

 

Cl

 

Polychlorinated biphenyls (PCB)

 

Polyklorerade bifenyler

 

additivt

 

Samma ämne har CAS 1336-36-3, 11120-29-9

 

115-86-6

 

P

 

Triphenylphosphate (TPHP)

 

Trifenylfosfat

 

additivt

 
 

115-88-8

 

P

 

Diphenyl octyl phosphate

 

Difenyloktylfosfat

 

additivt

 
 

115-96-8

 

P, Cl

 

Tris(2-chloroethyl) phosphate (TCEP)

 

Tris(2-kloretyl)fosfat

 

additivt

 
 

1163-19-5

 

Br

 

Decabromodiphenyl Ether, 2,2’,3,3’,4,4’,5, 5’,6,6’-Decabromodi-phenyl ether (BDE-209)

 

Dekabromodifenyleter

 

additivt

 
 

118-79-6

 

Br

 

2,4,6-Tribromophenol

 

2,4,6-Tribromofenol

 

additivt

 
 

1195978-93-8

 

Br

 

FR-122P (polymer)

 

FR-122P (polymer)

 

reaktivt

 
 

12124-97-9

 

Br

 

Ammoniumbromide

 

Ammoniumbromid

 

additivt

 
 

1241-94-7

 

P

 

2-ethylhexyl diphenyl phosphate

 

2-etylhexyl difenylfosfat

 

additivt

 
 

124-64-1

 

P, Cl

 

Tetrakis(hydroxymethyl)-phosphonium chloride (THPC)

 

Tetrakis(hydroximetyl) fosfoniumklorid

 

additivt

 
 

125997-21-9

 

P

 

Resorcinolbis (biphenylphosphate) (PBDPP)

 

Resorcinolbis (bifenylfosfat)

 

additivt

 

Samma ämne har CAS 57583-54-7 och 125997-21-9

 

126-72-7

 

P

 

Tris(2,3-dibromopropyl) phosphate

 

Tris(2,3-dibrompropyl) fosfat

 

additivt

 
 

126-73-8

 

P

 

Tri-n-butyl phosphate (TBP)

 

Tri-n-butylfosfat

 

additivt

 
 

1330-78-5

 

P

 

Tricresyl phosphate (TCP)

 

Tricresylfosfat

 

additivt

 
 

1336-36-3

 

Cl

 

Polychlorinated biphenyls (PCB)

 

Polyklorerade bifenyler

 

additivt

 

Samma ämne har CAS 1336-36-3 och 11120-29-9

 

135229-48-0

 

Br

 

Brominated epoxy resin end-capped with tribromophenol

 

Brominerad epoxi resin (end-capped with tribromofenol)

 

reaktivt

 

Samma ämne har CAS 139638-58-7, 135229-48-0 och 158725-44-1

 

13560-89-9

 

Cl

 

Bis(hexachlorocyclopentadieno) Cyclooctane (Dechlorane A)

 

Bis(hexaklorocyclopentadieno) cyklooktan

 

additivt

 
 

13654-09-6

 

Br

 

Decabromobiphenyl (decaBB)

 

Deka-bromobifenyl

 

additivt

 
 

13674-84-5

 

P, Cl

 

Tris(1-chloro-2-propyl) phosphate (TCPP)

 

Tris(1-klor-2-propyl)fofsfat

 

additivt

 
 

13674-87-8

 

P, Cl

 

Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phosphate (TDCPP)

 

Tris(1,3-diklor-2-propyl)fosfat

 

additivt

 
 

139638-58-7

 

Br

 

Brominated epoxy resin end-capped with tribromophenol

 

Brominerad epoxi resin (end-capped with tribromofenol)

 

reaktivt

 

Samma ämne har CAS 139638-58-7, 135229-48-0 och 158725-44-1

 

142474-86-0

 

P

 

Linear alkyl diphenyl phosphate

 

Linjär alkyldifenylfosfat

 

additivt

 

Samma ämne har CAS 27460-02-2, 142474-86-0 och 56827-92-0

 

150103-83-6

 

P

 

Diethylethane phosphonate (DEEP)

 

Dietyletanfosfonat

 

additivt

 

Samma ämne har CAS 78-38-6 och 150103-83-6

 

15541-60-3

 

P

 

Melamine Polyphosphate

 

Melaminpolyfosfat

 

reaktivt

 

Samma ämne har CAS 15541-60-3, 218768-84-4 och 56386-64-2

 

158725-44-1

 

Br

 

Brominated epoxy resin end-capped with tribromophenol

 

Brominerad epoxi resin (end-capped with tribromofenol)

 

reaktivt

 

Samma ämne har CAS 139638-58-7, 135229-48-0 och 158725-44-1

 

174956-83-3

 

P

 

Trixylyl phosphate (TXP)

 

Trixylenylfosfat

 

additivt

 

Samma ämne har CAS 25155-23-1, 95660-61-0 och 174956-83-3

 

181028-79-5

 

P

 

Bisphenol A bis-(diphenyl phosphate); BAPP

 

Bisfenol A bis-(difenylfosfat)

 

reaktivt

 

Samma ämne har CAS 181028-79-5 och 5945-33-5

 

182346-21-0

 

Br

 

2,2’,3,4,4’-Pentabromodiphenyl ether (BDE-85)

 

2,2’,3,4,4’-Pentabromodifenyl eter (BDE-85)

 

additivt

 
 

182677-30-1

 

Br

 

2,2’,3,4,4’,5’-Hexabromodiphenyl ether (BDE-138)

 

2,2’,3,4,4’,5’-Hexabromodifenyl eter (BDE-138)

 

additivt

 
 

184538-58-7

 

P

 

Oligomeric ethyl ethylene phosphate/Alkylphosphate Oligomer (Fyrol PNX, Fyrol PNX LE)

 

Alkylfosfatoligomer

 

additivt

 
 

184963-09-5

 

Cl

 

Chlorinated polymers and elastomers

 

Klorerade polymerer och elastomerer

 

reaktivt

 

Grupp med många ämnen t.ex. PVC (CAS 9002-86-2) och Neopren (CAS 184963-09-5)

 

189084-61-5

 

Br

 

2,3,4,4’-Tetrabromodiphenyl ether (BDE-66)

 

2,3,4,4’-Tetrabromodifenyl eter (BDE-66)

 

additivt

 
 

189084-62-6

 

Br

 

2’,3,4,6’-Tetrabromodiphenyl ether/ 2,2’,4,5’-Tetrabromodiphenyl ether (BDE-71/49)

 

2’,3,4,6’-Tetrabromodifenyl eter/ 2,2’,4,5’-Tetrabromodiphenyl ether (BDE-71/49)

 

additivt

 

Samma ämne har CAS 189084-62-6 och 243982-82-3

 

189084-66-0

 

Br

 

2,2’,4,4’,6-Pentabromodiphenyl ether (BDE-100)

 

2,2’,4,4’,6-Pentabromodifenyl eter (BDE-100)

 

additivt

 
 

189084-66-0

 

Br

 

2,3’,4,4’,6-Pentabromodiphenyl ether (BDE-119)

 

2,3’,4,4’,6-Pentabromodifenyl eter (BDE-119)

 

additivt

 
 

19186-97-1

 

Br, P

 

Tris (tri bromoneopentyl) phosphate

 

Tris (tribromoneopentyl) fosfat

 

additivt

 
 

20566-35-2

 

Br

 

2-Hydroxy-propyl-2-(2-hydroxy- ethoxy)-ethyl-TBP

 

2-Hydroxipropyl-2-(2-hydroxietoxi)- etyl-TBP

 

additivt

 
 

207122-15-4

 

Br

 

2,2’,4,4’,5,6’-Hexabromodiphenyl ether (BDE-154)

 

2,2’,4,4’,5,6’-Hexabromodifenyl eter (BDE-154)

 

additivt

 
 

207122-16-5

 

Br

 

2,2’,3,4,4’,5’,6-Heptabromodiphenyl ether (BDE-183)

 

2,2’,3,4,4’,5’,6-Heptabromodifenyl eter (BDE-183)

 

additivt

 
 

21850-44-2

 

Br

 

Tetrabromobisphenol A Bis (2,3-dibromopropyl) Ether

 

Tetrabromobisfenol A Bis (2,3-dibromopropyl) eter

 

reaktivt

 
 

218768-84-4

 

P

 

Melamine Polyphosphate

 

Melaminpolyfosfat

 

reaktivt

 

Samma ämne har CAS 15541-60-3, 218768-84-4 och 56386-64-2

 

225789-38-8

 

P

 

Aluminum diethylphosphinate

 

Aluminum dietylfosfinat

 

additivt

 
 

242-555-3

 

P

 

Dimethyl propane phosphonate (DMPP)

 

Dimetylpropanfosfonat

 

additivt

 
 

243982-82-3

 

Br

 

2’,3,4,6’-Tetrabromodiphenyl ether/ 2,2’,4,5’-Tetrabromodiphenyl ether (BDE-71/49)

 

2’,3,4,6’-Tetrabromodifenyl eter/ 2,2’,4,5’-Tetrabromodiphenyl ether (BDE-71/49)

 

additivt

 

Samma ämne har CAS 189084-62-6 och 243982-82-3

 

25155-23-1

 

P

 

Trixylyl phosphate (TXP)

 

Trixylenylfosfat

 

additivt

 

Samma ämne har CAS 25155-23-1, 95660-61-0 och 174956-83-3

 

25327-89-3

 

Br

 

Tetrabromobisphenol A diallyl ether

 

Tetrabromobisphenol A diallyleter

 

reaktivt

 
 

25637-99-4

 

Br

 

Hexabromocyclododecane (HBCD)

 

Hexabromocyklododekan

 

additivt

 

Samma ämne har CAS 3194-55-6 och 25637-99-4

 

25713-60-4

 

Br

 

2,4,6-tris(2,4,6-tribromophenoxy)- 1,3,5-triazine (TTBP-TAZ)

 

2,4,6-tris (2,4,6-tribromofenoxi)-1,3,5-triazin (TTBP-TAZ)

 

additivt

 
 

26040-51-7

 

Br

 

Bis-(2-ethylhexyl)-3,4,5,6- tetrabromo-phthalate (BEH-TEBP)

 

Bis-(2-etylhexyl)- 3,4,5,6-tetrabromo-ftalat

 

additivt

 
 

26248-87-3

 

P, Cl

 

Tris(3-chloropropyl) phosphate

 

Tris(3-klorpropyl)fosfat

 

additivt

 
 

26444-49-5

 

P

 

Diphenylcresylphosphate

 

Difenylkresylfosfat

 

additivt

 
 

26762-91-4

 

Br

 

1,2,3-Tribromo-phenyl-allyl-ether

 

1,2,3-Tribromofenylallyleter

 

reaktivt

 
 

26967-76-0

 

P

 

Isopropylated triphenyl phosphate (TIPP)

 

Isopropylerad trifenylfosfat

 

additivt

 

Samma ämne har CAS 68937-41-7, 26967-76-0 och 72668-27-0

 

27460-02-2

 

P

 

Linear alkyl diphenyl phosphate

 

Linjär alkyldifenylfosfat

 

additivt

 

Samma ämne har CAS 27460-02-2, 142474-86-0 och 56827-92-0

 

2781-11-05

 

P

 

Diethyl N,N bis (2-hydroxyethyl) aminomethylphosphonate

 

Dietyl N,N bis (2-hydroxietyl) aminometylfosfonat

 

additivt

 
 

27858-07-7

 

Br

 

Octabromobiphenyl (octaBB)

 

Okta-bromobifenyl

 

additivt

 
 

284685-45-6

 

P

 

Zinc Diethylphosphinate

 

Zink Dietylfosfinat

 

additivt

 
 

287-477-0

 

Cl

 

Chlorinated paraffins

 

Klorparaffiner

 

additivt

 

Samma ämne har CAS 85535-84-8, 85422-92-0, 63449-39-8, 287-477-0 och 85535-85-9

 

28906-13-0

 

Br

 

TBBA carbonate oligomer

 

TBBA karbonat oligomer

 

reaktivt

 
 

29761-21-5

 

P

 

Isodecyl diphenyl phosphate

 

Isodecyl difenylfosfat

 

additivt

 
 

30496-13-0

 

Br

 

Brominated Epoxy Polymers

 

Brominerade epoxipolymerer

 

reaktivt

 

Samma ämne har CAS 68928-70-1 och 3072-84-2

 

3194-55-6

 

Br

 

Hexabromocyclododecane (HBCD)

 

Hexabromocyklododekan

 

additivt

 

Samma ämne har CAS 3194-55-6 och 25637-99-4

 

32534-81-9

 

Br

 

Penta-bromodiphenyl ether (Penta-BDE)

 

Penta-bromodifenyleter

 

additivt

 
 

32536-52-0

 

Br

 

Octa-bromodiphenyl ether (Octa-BDE)

 

Okta-bromodifenyleter

 

additivt

 
 

32588-76-4

 

Br

 

Ethylene Bis- Tetrabromophthalimide

 

Etylen Bis-Tetrabromofthalimid

 

additivt

 
 

3278-89-5

 

Br

 

2,4,6-Tribromo-phenyl-allyl- ether

 

2,4,6-Tribromofenylallyleter

 

reaktivt

 
 

32844-27-2

 

Br

 

TBBA-bisphenol A-phosgene polymer

 

TBBA-bisfenol A-fosgen polymer

 

reaktivt

 
 

3322-93-8

 

Br

 

1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoethyl) cyclohexane

 

1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoetyl)cyklohexan

 

additivt

 
 

35109-60-5

 

Br

 

2,3-Dibromopropyl- 2,4,6- tribromophenyl ether (DPTE)

 

2,3-Dibromopropyl- 2,4,6- tribromofenyl eter (DPTE)

 

additivt

 
 

35948-25-5

 

P

 

Dihydrooxaphosphophenantreneoxid (DOPO)

 

Dihydrooxafosfofenantrenoxid

 

reaktivt

 
 

36355-01-8

 

Br

 

Hexabromobiphenyl (hexaBB)

 

Hexa-bromobifenyl

 

additivt

 
 

37853-59-1

 

Br

 

1,2-Bis(2,4,6-tribromo-phenoxy) ethane

 

1,2-Bis(2,4,6-tribromo-fenoxi) etan

 

additivt

 
 

37853-61-5

 

Br

 

TBBA-dimethyl-ether

 

TBBA-dimetyleter

 

reaktivt

 
 

39635-79-5

 

Br

 

Tetrabromo-bisphenol S

 

Tetrabromo- bisfenol S

 

reaktivt

 
 

40039-93-8

 

Br

 

TBBA-epichlorhydrin oligomer

 

TBBA-epiklorhydrinoligomer

 

reaktivt

 
 

40088-47-9

 

Br

 

3,3’,4,4’-Tetrabromodiphenyl ether (BDE-77)

 

3,3’,4,4’-Tetrabromodifenyl eter (BDE-77)

 

additivt

 
 

41318-75-6

 

Br

 

2,4,4’-Tribromobiphenyl ether (BDE-28)

 

2,4,4’-Tribromobifenyl eter (BDE-28)

 

additivt

 
 

41583-09-9

 

P

 

Melamine Phosphate

 

Melamin fosfonat

 

additivt

 
 

4162-45-2

 

Br

 

TBBA bis-(2-hydroxy-ethyl-ether)

 

TBBA bis-(2-hydroxietyleter)

 

reaktivt

 
 

42757-55-1

 

Br

 

TBBS-bis-(2,3-dibromo-propyl-ether)

 

TBBS-bis-(2,3-dibromo-propyl-eter)

 

additivt

 
 

446255-38-5

 

Br

 

2,2’,3,3’,4,4’,5, 6’-Octabromodiphenyl ether (BDE-196)

 

2,2’,3,3’,4,4’,5,6’-Octabromodifenyl eter (BDE-196)

 

additivt

 
 

52434-90-9

 

Br

 

Hexahydro-1,3,5-tris(2,3- dibromopropyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-trione

 

Hexahydro- 1,3,5-tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazin-2,4,6-trion

 

additivt

 
 

52907-07-0

 

Br

 

Ethylene-bis(5,6-dibromo-norbornane- 2,3-dicarboximide)

 

Etylen-bis(5,6-dibromo-norbornan- 2,3-dikarboximid)

 

additivt

 
 

5436-43-1

 

Br

 

2,2’,4,4’-Tetrabromodiphenyl ether (BDE-47)

 

2,2’,4,4’-Tetrabromodifenyl eter (BDE-47)

 

additivt

 
 

55481-60-2

 

Br

 

Bis(methyl) tetrabromo-phtalate

 

Bis(metyl)tetrabromoftalat

 

additivt

 
 

55566-30-8

 

P

 

Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium sulphate (THPS)

 

Tetrakis(hydroximetyl)fosfoniumsulfat

 

additivt

 
 

563-04-2

 

P

 

Tri-m-cresyl-phosphate (TMCP)

 

Tri-m-cresylfosfat

 

additivt

 
 

56386-64-2

 

P

 

Melamine Polyphosphate

 

Melaminpolyfosfat

 

reaktivt

 

Samma ämne har CAS 15541-60-3, 218768-84-4 och 56386-64-2

 

56803-37-3

 

P

 

t-Butylated triphenyl phosphate mixture

 

t-Butylerad trifenylfosfatblandning

 

additivt

 

Samma ämne har CAS 56803-37-3, 65652-41-7 och 78-33-1

 

56827-92-0

 

P

 

Linear alkyl diphenyl phosphate

 

Linjär alkyldifenylfosfat

 

additivt

 

Samma ämne har CAS 27460-02-2, 142474-86-0 och 56827-92-0

 

57137-10-7

 

Br

 

Poly tribromo-styrene

 

Polytribromostyren

 

reaktivt

 

 

57583-54-7

 

P

 

Resorcinolbis(biphenylphosphate) (PBDPP)

 

Resorcinolbis(bifenylfosfat)

 

additivt

 

Samma ämne har CAS 57583-54-7 och 125997-21-9

 

58965-66-5

 

Br

 

Tetra-decabromo-diphenoxy-benzene

 

Tetra-decabromo-difenoxi-bensen

 

additivt

 
 

59447-57-3

 

Br

 

Poly(pentabromobenzyl acrylate)

 

Polypentabromobensylakrylat

 

reaktivt

 
 

5945-33-5

 

P

 

Bisphenol A bis-(diphenyl phosphate); BAPP

 

Bisfenol A bis-(difenylfosfat)

 

reaktivt

 

Samma ämne har CAS 181028-79-5 och 5945-33-5

 

60348-60-6

 

Br

 

2,2’,4,4’,5-Pentabromodiphenyl ether (BDE-99)

 

2,2’,4,4’,5-Pentabromodifenyl eter (BDE-99)

 

additivt

 
 

607-99-8

 

Br

 

2,4,6-Tribromoanisol (TBA)

 

2,4,6-Tribromoanisol

 

additivt

 
 

608-71-9

 

Br

 

Pentabromo-phenol

 

Pentabromofenol

 

additivt

 
 

61368-34-1

 

Br

 

Tribromo-styrene

 

Tribromostyren

 

additivt

 
 

6145-73-9

 

P, Cl

 

Tris(2-chloropropyl) phosphate

 

Tris(2-klorpropyl)fosfat

 

additivt

 
 

615-58-7

 

Br

 

2,4-Dibromophenol

 

2,4- Dibromofenol

 

additivt

 
 

632-79-1

 

Br

 

Tetrabromophthalic anhydride

 

Tetrabromoftalanhydrid

 

reaktivt

 
 

63387-28-0

 

Br

 

2,2’,3,3’,4,4’,5, 5’,6-Nonabromodiphenyl ether (BDE-206)

 

2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6-Nonabromodifenyl eter (BDE-206)

 

additivt

 
 

63449-39-8

 

Cl

 

Chlorinated paraffins

 

Klorparaffiner

 

additivt

 

Samma ämne har CAS 85535-84-8, 85422-92-0, 63449-39-8, 287-477-0 och 85535-85-9

 

63747-58-0

 

Br

 

Poly-(m-phenylene methylphosphonate) (Fyrol PMP)

 

Poly-(m-fenylen metylfosfonat) (Fyrol PMP)

 

additivt

 
 

65652-41-7

 

P

 

t-Butylated triphenyl phosphate mixture

 

t-Butylerad trifenylfosfatblandning

 

additivt

 

Samma ämne har CAS 56803-37-3, 65652-41-7 och 78-33-1

 

66034-17-1

 

P

 

Piperazine pyrophosphate

 

Piperazinpyrofosfat

 

additivt

 
 

68333-79-9

 

P

 

Ammoniumpolyphosphate

 

Ammoniumpolyfosfat

 

reaktivt

 
 

68631-49-2

 

Br

 

2,2’,4,4’,5,5’-Hexabromobiphenyl ether (BDB 153)

 

2,2’,4,4’,5,5’-Hexabromobifenyl eter (BDB 153)

 

additivt

 
 

68664-06-2

 

P

 

Polyphosphonat

 

Polyfosfonat

 

reaktivt

 
 

68928-70-1

 

Br

 

Tetrabromobisphenol A- tetrabromobisphenol A diglycidyl ether copolymer

 

Tetrabromobisfenol A-tetrabromobisfenol A diglycidyleter kopolymer

 

reaktivt

 
 

68937-40-6

 

P

 

Tris(isobutylphenyl) phosphate

 

Tris(isobutylfenyl) fosphate

 

additivt

 
 

68937-41-7

 

P

 

Isopropylated triphenyl phosphate (TIPP)

 

Isopropylerad trifenylfosfat

 

additivt

 

Samma ämne har CAS 68937-41-7, 26967-76-0 och 72668-27-0

 

69882-11-7

 

Br

 

Poly(2,6-dibromo-phenylene oxide)

 

Poly(2,6-dibromo-fenylenoxid)

 

reaktivt

 
 

70682-74-5

 

Br

 

TBBA-TBBA-diglycidyl-ether oligomer

 

TBBA-TBBA-diglycidyl-eter oligomer

 

reaktivt

 
 

71342-77-3

 

Br

 

TBBA carbonate oligomer, 2,4,6-tribromo-phenol terminated

 

TBBA carbonat oligomer, (2,4,6-tribromo-fenol terminated)

 

reaktivt

 
 

72668-27-0

 

P

 

Isopropylated triphenyl phosphate (TIPP)

 

Isopropylerad trifenylfosfat

 

additivt

 

Samma ämne har CAS 68937-41-7, 26967-76-0 och 72668-27-0

 

75790-69-1

 

Br

 

TBPA, glycol-and propylene-oxide esters

 

TBPA, glykol-och propylenoxid estrar

 

additivt

 
 

77226-90-5

 

P

 

Poly[phosphonate-co-carbonate]

 

Polyfosfonatcokarbonat

 

reaktivt

 
 

7723-14-0

 

P

 

Red phosphorous

 

Röd fosfor

 

additivt

 
 

78-30-8

 

P

 

Tri-o-cresyl phosphate (TOCP)

 

Tri-o-cresylfosfat

 

additivt

 
 

78-32-0

 

P

 

Tri-p-cresyl phosphate (TPCP)

 

Tri-p-cresylfosfat

 

additivt

 
 

78-33-1

 

P

 

t-Butylated triphenyl phosphate mixture

 

t-Butylerad trifenylfosfatblandning

 

additivt

 

Samma ämne har CAS 56803-37-3, 65652-41-7 och 78-33-1

 

78-38-6

 

P

 

Diethylethane phosphonate (DEEP)

 

Dietyletanfosfonat

 

additivt

 

Samma ämne har CAS 78-38-6 och 150103-83-6

 

78-40-0

 

P

 

Triethyl phosphate (TEP)

 

Trietylfosfat

 

additivt

 
 

78-42-2

 

P

 

Tris(2-ethylhexyl) phosphate (TEHP)

 

Tris(2-etylhexyl)fosfat

 

additivt

 
 

78-51-3

 

P

 

Tris(2-butoxyethyl) phosphate (TBEP)

 

Tris(2-butoxietyl)fosfat

 

additivt

 
 

79-94-7

 

Br

 

TBBPA (Tetrabromobisphenol A)

 

Tetrabromobisfenol A

 

reaktivt

 

Samma ämne har CAS 79-94-7 och 30496-13-0

 

79-95-8

 

Cl

 

Tetrachlorobisfenol A (TCBA)

 

Tetraklorobisfenol A

 

reaktivt

 
 

84852-53-9

 

Br

 

Decabromodiphenyl ethane

 

Dekabromodifenyletan

 

additivt

 
 

85-22-3

 

Br

 

Pentabromoethylbenzene

 

Pentabromoetylbensen

 

additivt

 
 

85422-92-0

 

Cl

 

Chlorinated paraffins

 

Klorparaffiner

 

additivt

 

Samma ämne har CAS 85535-84-8, 85422-92-0, 63449-39-8, 287-477-0 och 85535-85-9

 

85535-84-8

 

Cl

 

Chlorinated paraffins

 

Klorparaffiner

 

additivt

 

Samma ämne har CAS 85535-84-8, 85422-92-0, 63449-39-8, 287-477-0 och 85535-85-9

 

85535-85-9

 

Cl

 

Chlorinated paraffins

 

Klorparaffiner

 

additivt

 

Samma ämne har CAS 85535-84-8, 85422-92-0, 63449-39-8, 287-477-0 och 85535-85-9

 

87-83-2

 

Br

 

Pentabromotoluene

 

Pentabromotoluen

 

additivt

 
 

88497-56-7

 

Br

 

Brominated Polystyrene

 

Bromerad polystyren

 

reaktivt

 
 

9002-86-2

 

Cl

 

Chlorinated polymers and elastomers

 

Klorerade polymerer och elastomerer

 

reaktivt

 

Grupp med många ämnen t.ex PVC (CAS 9002-86-2) och Neopren (CAS 184963-09-5)

 

94334-64-2

 

Br

 

TBBA carbonate oligomer, phenoxy end capped

 

TBBA karbonat oligomer (Fenoxy end capped)

 

reaktivt

 
 

95660-61-0

 

P

 

Trixylyl phosphate (TXP)

 

Trixylenylfosfat

 

additivt

 

Samma ämne har CAS 25155-23-1, 95660-61-0 och 174956-83-3

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:1067

1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2017.

2. Bestämmelserna i 1–9 och 12–15 §§ tillämpas första gången på skattskyldighet som inträder efter utgången av juni 2017.

SFS 2017:1222

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2018:1891

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2019:489
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2019.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2020:568
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2020 i fråga om 10, 10 a, 10 b, 10 c, 11 och 16 §§ och i övrigt den 1. okt. 2020.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2021:1154
 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2022.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

SFS 2022:176
 1. Denna lag träder i kraft d. 13 febr. 2023.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.