Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:1071

Utkom från trycket den 2 december 2016
Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt;
utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 26 och 34 a §§ lagen (1994:1564) om alkoholskatt ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.

2) Skatt ska betalas för öl som hänförs till KN-nr 2203 om alkoholhalten överstiger 0,5 volymprocent.

2)

Senaste lydelse 2014:1495.

Skatt ska även betalas för produkter innehållande en blandning av öl och icke-alkoholhaltig dryck hänförlig till KN-nr 2206 om alkoholhalten i blandningen överstiger 0,5 volymprocent.

Skatt tas ut per liter med 2,02 kronor för varje volymprocent alkohol.

För öl med en alkoholhalt om högst 2,8 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.

3) Skatt ska betalas för vin som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 om alkoholhalten uppkommit enbart genom jäsning och

3)

Senaste lydelse 2014:1495.

 1. alkoholhalten överstiger 1,2 volymprocent men uppgår till högst 15 volymprocent, eller

 2. alkoholhalten överstiger 15 volymprocent men uppgår till högst 18 volymprocent och vinet producerats utan tillsatser.

Skatt tas ut per liter för

 • drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent med 9,19 kronor,

 • drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med 13,58 kronor,

 • drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med 18,69 kronor,

 • drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med 26,18 kronor, och för

 • drycker med en alkoholhalt över 15 men inte över 18 volymprocent med 54,79 kronor.

 • För vin med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.

4) Skatt ska betalas för andra jästa drycker än vin eller öl som hänförs till KN-nr 2206 samt sådana drycker som hänförs till KN-nr 2204 och 2205 men som inte omfattas av skatteplikt enligt 3 §, om alkoholhalten överstiger 1,2 men inte 10 volymprocent eller om alkoholhalten överstiger 10 men inte 15 volymprocent under förutsättning att alkoholhalten uteslutande har uppkommit genom jäsning.

4)

Senaste lydelse 2014:1495.

Skatt tas ut per liter för

 • drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 volymprocent med 9,19 kronor,

 • drycker med en alkoholhalt över 4,5 men inte över 7 volymprocent med 13,58 kronor,

 • drycker med en alkoholhalt över 7 men inte över 8,5 volymprocent med 18,69 kronor, och för

 • drycker med en alkoholhalt över 8,5 men inte över 15 volymprocent med 26,18 kronor.

 • För andra jästa drycker med en alkoholhalt om högst 2,25 volymprocent tas skatt ut med 0 kronor.

5) Skatt ska betalas för mellanklassprodukter med en alkoholhalt över 1,2 men inte över 22 volymprocent som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 men som inte beskattas enligt 2–4 §§.

5)

Senaste lydelse 2014:1495.

Skatt tas ut per liter för

 • drycker med en alkoholhalt om högst 15 volymprocent med 32,99 kronor, och för

 • drycker med en alkoholhalt över 15 volymprocent med 54,79 kronor.

6) Skatt ska betalas för varor hänförliga till KN-nr 2207 och 2208 med en alkoholhalt överstigande 1,2 volymprocent även om dessa ingår i en vara som hänförs till ett annat KN-kapitel. Skatt ska även betalas för drycker som hänförs till KN-nr 2204, 2205 och 2206 om alkoholhalten överstiger 22 volymprocent.

6)

Senaste lydelse 2014:1495.

Skatt tas ut med 516,59 kronor per liter ren alkohol.

7) Skatteverket beslutar om skatt som avses i 26 och 27 §§. Skatten ska betalas inom den tid som Skatteverket bestämmer.

7)

Senaste lydelse 2013:1073.

Bestämmelserna i 37 kap. 9 och 10 §§ och 41 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) ska gälla i tillämpliga delar vid inhämtande av uppgifter som är av betydelse för beslut om skatt enligt 26 eller 27 § av någon annan än den som föreläggs eller revideras.

I övrigt ska bestämmelserna i 3 kap. 4 §, 43 kap., 45–47 kap., 57 kap. 1 §, 59 kap. 11 §, 13–21 §§, 26 och 27 §§, 60 kap., 62 kap. 2 §, 63 kap. 2 §, 4–6 §§, 8–10 §§ samt 15, 16, 22 och 23 §§, 65 kap. 2–4 §§, 7, 8 och 13–15 §§ och 66–71 kap. skatteförfarandelagen gälla i tillämpliga delar.

Om den som är skattskyldig enligt 26 eller 27 § har betalat in skatt och den inbetalda skatten överstiger vad som enligt beslut av Skatteverket eller domstol ska betalas, ska det överskjutande beloppet återbetalas till den skattskyldige.

Före utbetalning av ett överskjutande belopp enligt fjärde stycket ska sådan skatt enligt denna lag för vilken den skattskyldige står i skuld räknas av. Skattebelopp som den skattskyldige har fått anstånd med att betala ska dock inte räknas av.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:1071

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

2. Bestämmelserna i 34 a § i den nya lydelsen tillämpas första gången på beslut om beskattning vid oegentlighet som har meddelats efter lagens ikraftträdande.

3. I övrigt gäller äldre bestämmelser fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Monica Falck
(Finansdepartementet)