Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2016-1073

SFS 2016:1073

Utkom från trycket den 2 december 2016
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi2)

1)

Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.

2)

Senaste lydelse av

11 kap. 7 a § 2004:1197

11 kap. 7 b § 2004:1197

11 kap. 11 a § 2004:1197

11 kap. 11 b § 2004:1197

11 kap. 11 c § 2011:1370

11 kap. 13 § 2006:1508.

dels att 11 kap. 7 a, 7 b, 11 a, 11 b, 11 c och 13 §§ ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 11 a § och 11 kap. 2, 5, 7, 9 och 11 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 17 §, av följande lydelse.

3) I fråga om energiskatt och koldioxidskatt på bränslen samt energiskatt på elektrisk kraft förstås med stödordning sådant statligt stöd enligt artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som utgörs av skattebefrielse för vart och ett av de ändamål som anges i följande bestämmelser i denna lag:

3)

Senaste lydelse 2016:1072.

 1. 6 a kap. 1 § 9 a och 17 a,

 2. 6 a kap. 1 § 9 b och 3 §,

 3. 6 a kap. 1 § 10,

 4. 6 a kap. 1 § 11,

 5. 6 a kap. 1 § 13,

 6. 6 a kap. 1 § 17 b,

 7. 6 a kap. 2 a § första stycket 1,

 8. 6 a kap. 2 a § första stycket 2,

 9. 6 a kap. 2 b och 2 c §§,

 10. 7 kap. 3 a, 3 c och 3 d §§,

 11. 7 kap. 4 §,

 12. 11 kap. 9 § första stycket 6 och 14 § första stycket 1,

 13. 11 kap. 9 § första stycket 7 och 14 § första stycket 2,

 14. 11 kap. 9 § första stycket 8,

 15. 11 kap. 12 §,

 16. 11 kap. 12 a §,

 17. 11 kap. 12 b §.

Med nätinnehavare avses den som överför elektrisk kraft med stöd av en koncession enligt 2 kap. ellagen (1997:857).

4) Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den

4)

Senaste lydelse 2015:749.

 1. framställts

  a) i en anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 50 kilowatt,

  b) av någon som förfogar över en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 50 kilowatt, och

  c) den elektriska kraften inte har överförts till ett ledningsnät som omfattas av nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen (1997:857),

 2. till lägre effekt än 50 kilowatt utan ersättning överförts av en producent eller en nätinnehavare till en förbrukare som inte står i intressegemenskap med producenten eller nätinnehavaren,

 3. framställts och förbrukats på fartyg eller annat transportmedel,

 4. förbrukats för framställning av elektrisk kraft,

 5. framställts i ett reservkraftsaggregat och inte har överförts till ett ledningsnät som omfattas av nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen, eller

 6. framställts

  a) i en anläggning med en sammanlagd installerad effekt av mindre än 100 kilowatt,

  b) från bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 1–6,

  c) av någon som förfogar över en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt, och

  d) den elektriska kraften inte har överförts till ett ledningsnät som omfattas av nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen.

Vad som anges i första stycket 1 a respektive b om installerad generatoreffekt ska för elektrisk kraft som framställs från

 1. vind eller vågor, motsvaras av 125 kilowatt installerad generatoreffekt,

 2. sol, motsvaras av 255 kilowatt installerad toppeffekt, och

 3. annan energikälla utan generator, motsvaras av 50 kilowatt installerad effekt.

När elektrisk kraft framställs från olika energikällor ska, vid bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1 a, b respektive 6 c, de installerade effekterna läggas samman. Vid sammanläggningen ska de effekter som avses i andra stycket först räknas om till motsvarande 50 kilowatt installerad generatoreffekt vid bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1 a respektive b. Vid bedömningen av förutsättningarna i 6 c ska omräkning först ske till motsvarande 100 kilowatt installerad generatoreffekt.

5) Skyldig att betala energiskatt (skattskyldig) är den som i Sverige

5)

Senaste lydelse 2016:1072. Ändringen innebär bl.a. att andra-fjärde styckena tas bort.

 1. framställer skattepliktig elektrisk kraft (producent),

 2. är nätinnehavare,

 3. för annat ändamål än som avses i 9 § 1–5 överför eller använder elektrisk kraft, som överförts utan skatt mot försäkran enligt 11 §,

 4. godkänts som frivilligt skattskyldig enligt 6 §,

 5. innehar ett elnät för vilket koncession inte meddelats och som via detta elnät för in elektrisk kraft till Sverige.

Skattskyldig enligt första stycket 1 är inte den som framställer elektrisk kraft enbart i enlighet med 2 § första stycket 1 a och b. Skattskyldig enligt första stycket 2 är inte den myndighet som är systemansvarig enligt 8 kap. 1 § ellagen (1997:857).

6) Skyldigheten att betala energiskatt inträder

6)

Senaste lydelse 2016:1072.

 1. för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1, 2 eller 4, när skattepliktig elektrisk kraft

  a) överförs till någon som inte är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1, 2 eller 4, eller

  b) förbrukas av den skattskyldige,

 2. för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 3, när elektrisk kraft tas i anspråk för annat ändamål än som avses i 9 § 1–5 eller överförs till någon annan, och

 3. för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 5, när elektrisk kraft förs in till Sverige.

Skattskyldighet enligt första stycket 1 a inträder inte vid överföring av elektrisk kraft till det elnät som ägs av den myndighet som är systemansvarig enligt 8 kap. 1 § ellagen (1997:857).

Skattskyldighet enligt första stycket 1 b inträder inte om skattskyldighet redan har inträtt.

7) Den som är skattskyldig för energiskatt på elektrisk kraft får göra avdrag för skatt på elektrisk kraft som

7)

Senaste lydelse 2016:1072.

 1. förbrukats eller överförts för förbrukning i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med sådan förbrukning,

 2. i huvudsak förbrukats eller överförts för att i huvudsak förbrukas för kemisk reduktion eller i elektrolytiska processer,

 3. förbrukats eller överförts för förbrukning vid sådan framställning av produkter som avses i 6 a kap. 1 § 6,

 4. förbrukats eller överförts för förbrukning vid sådan överföring av elektrisk kraft på det elektriska nätet som utförs av den som ansvarar för förvaltningen av nätet i syfte att upprätthålla nätets funktion,

 5. förbrukats eller överförts för förbrukning i metallurgiska processer eller vid tillverkning av mineraliska produkter under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar har förändrats kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur har förändrats, i den utsträckning avdragsrätt inte följer av 2,

 6. förbrukats i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet hos den skattskyldige, om denne inte är ett företag utan rätt till statligt stöd, i den utsträckning avdragsrätt inte följer av föregående punkter,

 7. förbrukats i en datorhall hos den skattskyldige, om denne inte är ett företag utan rätt till statligt stöd,

 8. förbrukats i kommuner som avses i 4 § av någon annan än ett företag utan rätt till statligt stöd för annat ändamål än

  a) i industriell verksamhet,

  b) i en datorhall,

  c) i yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet,

  d) i yrkesmässig vattenbruksverksamhet, eller

  e) som landström.

Avdrag enligt första stycket 6 och 7 medges med skillnaden mellan den vid skattskyldighetens inträde gällande skattesatsen enligt 3 § och 0,5 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft. Avdrag enligt första stycket 8 medges med 9,6 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft. Avdrag enligt första stycket 6–8 får endast medges om den skattskyldige lämnar uppgifter om stödmottagare samt uppgift om avdragets fördelning på stödmottagare. Kravet på uppgifter om stödmottagare och fördelning av avdraget på stödmottagare gäller endast för avdrag som medför att stödmottagarens sammanlagda nedsättning inom stödordningen överstiger 50 000 euro under kalenderåret. Avdrag enligt första stycket 8 får endast medges i den utsträckning avdragsrätt inte följer av föregående punkter.

8) Annan än den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1, 2, 4 eller 5 kan få elektrisk kraft överförd utan energiskatt mot att han lämnar en försäkran till den skattskyldige att den elektriska kraften ska användas för ett sådant ändamål som avses i 9 § 1–5.

8)

Senaste lydelse 2004:1197.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:1073

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)