Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2016:1077

Utkom från trycket den 2 december 2016
Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244);
utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om skatteförfarandelagen (2011:1244)

1)

Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.

dels att 65 kap. 12 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 65 kap. 12 § ska utgå,

dels att 7 kap. 1 §, 53 kap. 5 § och 65 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

2) Skatteverket ska registrera

2)

Senaste lydelse 2016:1076.

 1. den som är skyldig att göra skatteavdrag,

 2. den som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter,

 3. den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med undantag för den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag,

 4. den som utan att omfattas av 19 kap. 1 § mervärdesskattelagen har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9, 11 och 11 b–13 §§ samma lag,

 5. den som gör sådant unionsinternt förvärv som är undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,

 6. en utländsk beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-land och har rätt till återbetalning enligt 10 kap. 13 §§ mervärdesskattelagen utan att omfattas av 19 kap. 1 § samma lag och inte heller ska registreras enligt 3, 4 eller 5,

 7. en beskattningsbar person som är etablerad i Sverige och omsätter tjänster i ett annat EU-land som förvärvaren av tjänsten är skattskyldig för i det landet i enlighet med tillämpningen av artikel 196 i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

 8. den som är skyldig att jämka ingående mervärdesskatt enligt 8 a kap. eller 9 kap. 913 §§ mervärdesskattelagen,

 9. den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

 10. den som är skattskyldig enligt

  a) lagen (1972:820) om skatt på spel,

  b) lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

  c) lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,

  d) lagen (1991:1482) om lotteriskatt,

  e) 10 eller 13 § eller 16 § första stycket eller 38 § 1 lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

  f) 9 eller 12 § eller 15 § första stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

  g) 4 kap. 3 eller 6 § eller 9 § första stycket eller 12 § första stycket 1 eller 11 kap. 5 § första stycket 1, 2 eller 4 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

  h) lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,

  i) lagen (1999:673) om skatt på avfall,

  j) lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer,

  k) lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m., eller

  l) 8 § första stycket 1 lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,

 11. den som är skyldig att använda kassaregister enligt 39 kap. 4–6 §§, och

 12. den som enligt 39 kap. 11 b § är skyldig att tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på en byggarbetsplats.

Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare enligt 5 kap., ska dock företrädaren registreras i stället.

3) Som beslut om punktskatt anses också

3)

Senaste lydelse 2016:1075.

 1. beslut om återbetalning av skatt enligt

  a) 24 eller 25 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

  b) 29 eller 30 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, eller

  c) 28, 29 eller 30 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt, och

 2. beslut om återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 8 a, 10 eller 11 § eller 11 kap. 12, 12 a, 12 b eller 14 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

I detta kapitel finns bestämmelser om

 • grunder för ränteberäkningen (2–4 §§),

 • kostnadsränta på sent debiterad preliminär skatt (5 §),

 • kostnadsränta på slutlig skatt (6 §),

 • kostnadsränta vid anstånd (7 §),

 • kostnadsränta vid omprövning och överklagande (8–11 §§),

 • kostnadsränta vid för sen betalning (13 §),

 • minskning av och befrielse från kostnadsränta (14 och 15 §§),

 • intäktsränta (16 och 17 §§),

 • en annan startdag för ränteberäkningen på grund av helg (18 §), och

 • ränteberäkning utanför skattekontot (19 och 20 §§).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2016:1077

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Maria Åhrling
(Finansdepartementet)