Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2017:154) med instruktion för Skatteverket

Utkom från trycket den 7 mars 2017
utfärdad den 23 februari 2017.

Uppgifter

Skatteverket ska fastställa och ta ut skatter, socialavgifter och andra avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas.

Skatteverket ska fastställa rättvisande taxeringsvärden på fastigheter så att korrekt underlag finns för skatteberäkning och andra ändamål.

Skatteverket ansvarar för frågor om folkbokföring och personnamn.

Uppgifterna i folkbokföringen ska spegla befolkningens bosättning, identitet och familjerättsliga förhållanden så att olika samhällsfunktioner får ett korrekt underlag för beslut och åtgärder.

Skatteverket utfärdar identitetskort för folkbokförda i Sverige.

Skatteverket ansvarar för registrering av bouppteckningar och handläggning av ärenden enligt 16 kap. ärvdabalken.

Skatteverket ansvarar för äktenskapsregistret och för registreringsärenden enligt 16 kap. äktenskapsbalken.

Skatteverket ska förebygga och motverka ekonomisk brottslighet.

Skatteverket ska medverka i brottsutredningar som rör vissa brott.¨

Skatteverket ska delta i det myndighetsgemensamma arbetet mot den grova och organiserade brottsligheten.

SFS 2020:101

Skatteverket ansvarar för vissa borgenärsuppgifter.

Skatteverket ska fastställa pensionsgrundande inkomst.

Skatteverket ska bestyrka skriftliga uppgifter om sökandens ekonomiska förhållanden vid ansökan om fri rättshjälp hos Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna.

Skatteverket ska bidra till ett väl fungerande samhälle och utföra sina uppgifter på ett sätt som är rättssäkert, kostnadseffektivt och enkelt för såväl allmänhet och företag som Skatteverket.

Skatteverket ska tillhandahålla behovsanpassad, lättillgänglig och kvalificerad information och service till allmänhet och företag.

Skatteverket får bedriva tjänsteexport som är direkt förenlig med myndighetens uppgifter och verksamhetsområde.

Skatteverket är beredskapsmyndighet och sektorsansvarig myndighet enligt förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap.

SFS 2022:567

Information till regeringen

Skatteverket ska snarast informera Regeringskansliet (Finansdepartementet) om viktiga frågor som uppkommer i verksamheten och som bör komma till regeringens kännedom.

I 67 kap. 3 § skatteförfarandelagen (2011:1244) finns en bestämmelse om att det ska finnas ett allmänt ombud hos Skatteverket. Det allmänna ombudet ska senast den 22 februari varje år lämna en redogörelse för ombudets verksamhet till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Samverkan

Skatteverket ska tillsammans med Kronofogdemyndigheten bestämma den gemensamma utvecklingen och användningen av administrativt och tekniskt stöd inom Skatteverket.

Skatteverket ska ingå serviceavtal med Statens servicecenter om att Statens servicecenter ska utföra uppgifter enligt lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service för Skatteverkets räkning.

SFS 2019:219

Visa lydelse

SFS 2023:470

Ledning

Skatteverket leds av en styrelse.

SFS 2018:395

Styrelsen består av högst åtta ledamöter.

SFS 2021:551

Delegering

Rubriken införd g. SFS2021-0551

Styrelsen får överlåta till myndighetschefen att besluta om mindre ändringar i arbetsordningen och om föreskrifter som inte har särskild principiell betydelse eller annars är av större vikt.

SFS 2021:551

Organisation

Skatteverket ska bedriva verksamhet vid de platser som motiveras av myndighetens uppgifter.

Vid Skatteverket ska det finnas en eller flera särskilda enheter för uppgiften att medverka i brottsutredningar.

Skatteverkets ledning bestämmer i övrigt den närmare utformningen av organisationen.

Inom Skatteverket ska det finnas ett gemensamt kansli för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden. Kansliet leds av en kanslichef.

[Upphävd g. F (2018:1492).]

SFS 2018:1492

Skatteverket ska upplåta lokaler och sköta administrativa och handläggande uppgifter åt Valmyndigheten. Skatteverket ska i samråd med Valmyndigheten uppdra åt någon som är anställd vid Skatteverket att vara sekreterare i Valmyndighetens nämnd. Skatteverket ska även utse en ersättare.

Särskilda organ

Nämnden för dödförklaring

I lagen (2005:130) om dödförklaring finns bestämmelser om att Skatteverkets beslut i frågor om dödförklaring i vissa fall fattas av en särskild nämnd (nämnden för dödförklaring).

Nämnden för dödförklaring ska ha en ordförande och ytterligare fyra ledamöter.

För ordföranden ska det finnas en ersättare, vice ordförande. Ordföranden och vice ordföranden ska vara jurister och ha domarerfarenhet.

Nämnden för dödförklaring är beslutsför när ordföranden eller vice ordföranden och tre övriga ledamöter är närvarande.

Skatteverket ska betala ersättning till ledamöter som deltagit i sammanträde med nämnden för dödförklaring. Skatteverket beslutar om ersättningens storlek.

SPAR-nämnden

I förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret (SPAR) finns bestämmelser om att Skatteverkets beslut i frågor om SPAR i vissa fall ska fattas av en särskild nämnd (SPAR-nämnden).

SPAR-nämnden ska ha en ordförande och ytterligare fem ledamöter. Fyra av ledamöterna ska vara eller ha varit riksdagsledamöter.

För ordföranden ska det finnas en ersättare, vice ordförande.

SPAR-nämnden är beslutsför när ordföranden eller vice ordföranden och ytterligare tre övriga ledamöter är närvarande.

Anställningar och uppdrag

Generaldirektören är myndighetschef.

Vid Skatteverket ska det finnas en överdirektör.

Skatteverket ska utse en ersättare för det allmänna ombudet efter anmälan av det allmänna ombudet.

Skatteverket ska utse ledamöter i nämnden för dödförklaring. Ledamöterna ska utses att tjänstgöra för en viss tid, som längst två år.

Regeringen utser ledamöterna i SPAR-nämnden.

Regeringen utser även ordförande i nämnden.

Anställning som kanslichef vid Skatterättsnämndens och

Forskarskattenämndens kansli beslutas av regeringen.

Personalansvarsnämnd

Vid Skatteverket ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

Skatteverket ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

Skatteverket ska disponera intäkter från avgifter som myndigheten tar ut enligt bestämmelser som finns i

  1. lagen (2009:1289) om prissättningsbesked vid internationella transaktioner,

  2. förordningen (2015:904) om identitetskort för folkbokförda i Sverige,

  3. lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,

  4. lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet,

  5. förordningen (2015:905) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheter,

  6. förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret, och

  7. förordningen (2017:120) om personnamn.

Intäkterna enligt första stycket 1 och 2 ska disponeras så att minst hälften av dessa verksamheters kostnader täcks.

Undantag från myndighetsförordningen

Skatteverket ska inte tillämpa följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515):

  • 21 § 3–5 om myndighetens beslut, när det gäller beslut som fattas genom automatiserad behandling, och

  • 29 § om ärendeförteckning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:154

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2017 i fråga om 38 § första stycket 7 och i övrigt d. 1 april 2017.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket.

SFS 2018:395

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2018.

2. Myndighetschefen har, till dess styrelsens ledamöter har utsetts, de befogenheter som myndighetens ledning har enligt 4 § myndighetsförordningen (2007:515).

3. Myndighetschefen får avgöra ärenden som avser föreskrifter t.o.m. d. 31 okt. 2018.

SFS 2018:1492

(Publicerad d. 12 juli 2018.)

SFS 2018:1514

(Publicerad d. 18 juli 2018.)

SFS 2019:219

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 2019.

SFS 2020:101

Denna förordning träder i kraft d. 31 mars 2020.

SFS 2021:551

Denna förordning träder i kraft d. 22 juni 2021.

SFS 2022:567

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2022.

SFS 2023:470

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2024.