Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:394

Utkom från trycket den 31 maj 2017
Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152);
utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om fastighetstaxeringslagen (1979:1152)2)

1)

Prop. 2016/17:142, bet. 2016/17:SkU31, rskr. 2016/17:268.

2)

Senaste lydelse av 18 kap. 2 § 1988:1283.

dels att 18 kap. 2 § ska upphöra att gälla,

dels att 20 kap. 10 § och 26 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 18 kap. 1 a–1 c och 2 §§, av följande lydelse.

3) Uppgifter i allmän och förenklad fastighetsdeklaration samt påpekanden med anledning av förslag till fastighetstaxering ska undertecknas av fastighetsägare eller behörig ställföreträdare.

3)

Tidigare 18 kap. 1 a § upphävd genom 2004:279.

Uppgifterna enligt 1 a § får undertecknas av ett ombud i följande fall:

  1. Ett deklarationsombud enligt 2 a § får underteckna uppgifter i en deklaration som lämnas elektroniskt.

  2. En dödsbodelägare som är ombud för ett dödsbo får underteckna uppgifter i en deklaration samt påpekanden med anledning av förslag till fastighetstaxering.

Om en deklaration eller någon annan uppgift har lämnats av en behörig företrädare, anses uppgiften ha lämnats av den som företräds.

Om en deklaration eller någon annan uppgift har lämnats för en juridisk person, anses uppgiften ha lämnats av den juridiska personen, om det inte är uppenbart att uppgiftslämnaren saknade behörighet att företräda den juridiska personen.

4) Om en begäran om omprövning inte är undertecknad, får Skatteverket förelägga den som har begärt omprövningen att underteckna begäran. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att omprövning annars inte kommer att ske.

4)

Senaste lydelse 2003:650.

5) Bestämmelserna i 18 kap. 1 a–9, 12, 14 och 22–40 §§ ska, om inte annat är föreskrivet i detta kapitel, gälla vid särskild fastighetstaxering. I föreläggande att lämna fastighetsdeklaration ska vidare lämnas uppgift om den grund på vilken föreläggandet sker.

5)

Senaste lydelse 2011:1248.

Föreläggande får inte förenas med vite i fall som sägs i 2 §. Förnyat föreläggande att lämna särskild fastighetsdeklaration får däremot förenas med vite.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:394

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Erik Sjöstedt
(Finansdepartementet)