Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2017-0399

SFS 2017:399

Utkom från trycket den 31 maj 2017
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:142, bet. 2016/17:SkU31, rskr. 2016/17:268.

2) Energiskatt ska betalas med 32,5 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft.

2)

Senaste lydelse 2016:1072.

För kalenderåret 2018 ska energiskatt betalas med ett belopp som efter en omräkning motsvarar det i första stycket angivna skattebeloppet multiplicerat med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni 2017 och prisläget i juni 2016. Beloppet avrundas till hela tiondels ören.

Regeringen fastställer före utgången av november 2017 det omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för kalenderåret 2018.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:399

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)