Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2017-0400

SFS 2017:400

Utkom från trycket den 31 maj 2017
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:142, bet. 2016/17:SkU31, rskr. 2016/17:268.

2) Energiskatt ska betalas med 34,7 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft.

2)

Senaste lydelse 2017:399.

För kalenderåret 2020 och efterföljande kalenderår ska energiskatt betalas med ett belopp som efter en årlig omräkning motsvarar det i första stycket angivna skattebeloppet multiplicerat med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2018. Beloppet avrundas till hela tiondels ören.

Regeringen fastställer före november månads utgång det omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:400

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)