Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:408

Utkom från trycket den 31 maj 2017
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi

1)

Prop. 2016/17:141, bet. 2016/17:SkU30, rskr. 2016/17:267.

dels att 1 kap. 11 a och 11 b §§ och 11 kap. 4 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 18 § och 11 kap. 10 §, av följande lydelse.

11 a §

2) I fråga om energiskatt och koldioxidskatt på bränslen samt energiskatt på elektrisk kraft förstås med stödordning sådant statligt stöd enligt artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som utgörs av skattebefrielse för vart och ett av de ändamål som anges i följande bestämmelser i denna lag:

2)

Senaste lydelse 2016:1072.

 1. 6 a kap. 1 § 9 a och 17 a,

 2. 6 a kap. 1 § 9 b och 3 §,

 3. 6 a kap. 1 § 10,

 4. 6 a kap. 1 § 11,

 5. 6 a kap. 1 § 13,

 6. 6 a kap. 1 § 17 b,

 7. 6 a kap. 2 a § första stycket 1,

 8. 6 a kap. 2 a § första stycket 2,

 9. 6 a kap. 2 b och 2 c §§,

 10. 7 kap. 3 a, 3 c och 3 d §§,

 11. 7 kap. 4 §,

 12. 11 kap. 9 § första stycket 8 och 14 § första stycket 1,

 13. 11 kap. 9 § första stycket 9 och 14 § första stycket 2,

 14. 11 kap. 9 § första stycket 10,

 15. 11 kap. 12 §,

 16. 11 kap. 12 a §,

 17. 11 kap. 12 b §,

 18. 11 kap. 10 §.

11 b §

3) Stödmottagare för skattebefrielse enligt denna lag är den som

3)

Senaste lydelse 2016:1072.

 1. förbrukat bränsle för något av de ändamål som avses i 11 a § 1–9,

 2. i Sverige producerat motorbränslet eller fört in motorbränslet till Sverige genom införsel från annat EU-land eller import från tredjeland i fall som avses i 11 a § 10 eller 11, eller

 3. förbrukat elektrisk kraft för något av de ändamål som avses i 11 a § 12–18.

18 §

Med elektrisk kraft framställd från förnybara källor avses kraft som framställs från

 • sol, vind, vågor, tidvatten eller jordvärme,

 • vattenbaserad energi som är alstrad i vattenkraftverk,

 • biomassa eller produkter som framställs från biomassa, eller

 • bränsleceller.

4 §

4) Förteckning över kommuner som avses i 9 § första stycket 10.

4)

Senaste lydelse 2007:1387.

Norrbottens län

Samtliga kommuner

 

Västerbottens län

Samtliga kommuner

 

Jämtlands län

Samtliga kommuner

 

Västernorrlands län

Sollefteå

Ånge

Örnsköldsvik

 

Gävleborgs län

Ljusdal

 

Dalarnas län

Malung-Sälen

Mora

Orsa

Älvdalen

 

Värmlands län

Torsby

 
 

10 §

5) Den som är skattskyldig för energiskatt på elektrisk kraft får göra avdrag för skatt på elektrisk kraft, om

5)

Tidigare 10 § upphävd genom 2016:505.

 1. denne framställt den elektriska kraften från förnybara källor i en anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 50 kilowatt, och

 2. den elektriska kraften inte har överförts till ett ledningsnät som omfattas av nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen (1997:857).

Vad som anges i första stycket 1 om installerad generatoreffekt ska för elektrisk kraft som framställs från

 1. vind eller vågor, motsvaras av 125 kilowatt installerad generatoreffekt,

 2. sol, motsvaras av 255 kilowatt installerad toppeffekt, och

 3. annan energikälla utan generator, motsvaras av 50 kilowatt installerad effekt.

När elektrisk kraft framställs från olika energikällor ska, vid bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1, de installerade effekterna läggas samman. Vid sammanläggningen ska de effekter som avses i andra stycket först räknas om till motsvarande 50 kilowatt installerad generatoreffekt vid bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1.

Avdrag enligt första stycket medges med skillnaden mellan den vid skattskyldighetens inträde gällande skattesatsen enligt 3 § och 0,5 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft. Avdrag enligt första stycket får endast medges om den skattskyldige lämnar uppgifter om stödmottagare och avdragets fördelning på stödmottagare. Kravet på uppgifter om stödmottagare och fördelning av avdraget på stödmottagare gäller endast för avdrag som medför att stödmottagarens sammanlagda nedsättning inom stödordningen överstiger 15 000 euro under kalenderåret. Avdrag enligt första stycket får endast medges i den utsträckning avdragsrätt inte följer av föregående bestämmelser och endast om stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:408

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)