Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2017-0409

SFS 2017:409

Utkom från trycket den 31 maj 2017
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 11 kap. 4 § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:141, bet. 2016/17:SkU30, rskr. 2016/17:267.

2) Förteckning över kommuner som avses i 9 § första stycket 8.

2)

Senaste lydelse 2017:408.

Norrbottens län

Samtliga kommuner

 

Västerbottens län

Samtliga kommuner

 

Jämtlands län

Samtliga kommuner

 

Västernorrlands län

Sollefteå

Ånge

Örnsköldsvik

 

Gävleborgs län

Ljusdal

 

Dalarnas län

Malung-Sälen

Mora

Orsa

Älvdalen

 

Värmlands län

Torsby

 
 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:409

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)