Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1057

Utkom från trycket den 21 november 2017
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 6 § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2016/17:205, bet. 2017/18:TU3, rskr. 2017/18:25.

6 §

Med skepp avses i denna lag fartyg vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra meter. Med båtar avses andra fartyg.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1057

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Monica Falck
(Finansdepartementet)