Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2017:1200) om skatt på flygresor

Utkom från trycket den 8 december 2017
utfärdad den 30 november 2017.

Lagens tillämpningsområde

Skatt ska betalas till staten enligt denna lag för kommersiella flygresor och för flygresor med svenskt statsflyg (flygskatt).

Uttryck i lagen

I denna lag avses med

 1. flygföretag:

  a) en fysisk eller juridisk person som innehar ett giltigt drifttillstånd eller motsvarande tillstånd som ger personen rätt att utföra kommersiella flygresor,

  b) den som svarar för driften av det svenska statsflyget,

 2. flygplats: ett mark- eller vattenområde som helt eller delvis har inrättats så att flygplan ska kunna ankomma, avgå samt röra sig på marken eller vattnet,

 3. flygande personal: varje person ombord på ett flygplan som

  a) flyger flygplanet,

  b) tar hand om teknisk övervakning, underhåll eller reparation,

  c) är ansvarig för säkerheten för passagerare i kabinen, eller

  d) ger service till passagerarna.

Skattepliktens omfattning

Flygskatt ska betalas för passagerare som reser från en flygplats i Sverige i ett flygplan som är godkänt för fler än tio passagerare.

Undantag från skatteplikt

Flygskatt ska inte betalas för

 1. barn under två år,

 2. passagerare som på grund av teknisk störning, väderförhållanden eller annan oförutsedd händelse inte har nått destinationsflygplatsen och som medföljer vid en förnyad avgång,

 3. flygande personal som är i tjänst under flygningen,

 4. passagerare som ankommit till en flygplats i Sverige och därifrån fortsätter flygresan med samma flygplan (transitpassagerare) enligt vad som framgår av resedokumentationen, eller

 5. passagerare som ankommit till en flygplats i Sverige och därifrån fortsätter med ett annat flygplan (transferpassagerare) om den efterföljande flygningen enligt vad som framgår av resedokumentationen påbörjas inom 24 timmar.

Skattskyldighet

Det flygföretag som utför flygningen är skattskyldigt.

Skattskyldighetens inträde

Skyldighet att betala skatt inträder när flygplanet lyfter från en flygplats i Sverige.

Skattens storlek

Skatten ska betalas med

 • 60 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 1 till denna lag,

 • 250 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 2 till denna lag, och

 • 400 kronor per passagerare som reser till en annan slutdestination.

Med slutdestination avses den destination som framgår av resedokumentationen.

Skatteomräkning

För kalenderåret 2019 och efterföljande kalenderår ska flygskatt tas ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 7 § angivna skattebeloppen multiplicerat med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2017.

Flygskattebeloppen avrundas till hela kronor.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår.

Förfarandet

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Bilaga 1 till lag om skatt på flygresor

Land

Albanien

 

Andorra

 

Belgien

 

Bosnien och Hercegovina

 

Bulgarien

 

Cypern

 

Danmark

 

Estland

 

Finland

 

Frankrike

 

Grekland

 

Irland

 

Island

 

Italien

 

Kosovo

 

Kroatien

 

Lettland

 

Liechtenstein

 

Litauen

 

Luxemburg

 

Makedonien

 

Malta

 

Moldavien

 

Monaco

 

Montenegro

 

Nederländerna

 

Norge

 

Polen

 

Portugal

 

Rumänien

 

San Marino

 

Schweiz

 

Serbien

 

Slovakien

 

Slovenien

 

Spanien

 

Storbritannien

 

Sverige

 

Tjeckien

 

Turkiet

 

Tyskland

 

Ukraina

 

Ungern

 

Vatikanstaten

 

Vitryssland

 

Österrike

 

Bilaga 2 till lag om skatt på flygresor

Land

Afghanistan

 

Algeriet

 

Armenien

 

Azerbajdzjan

 

Bahrain

 

Burkina Faso

 

Djibouti

 

Egypten

 

Elfenbenskusten

 

Eritrea

 

Etiopien

 

Förenade Arabemiraten

 

Gambia

 

Georgien

 

Guinea

 

Guinea-Bissau

 

Irak

 

Iran

 

Israel

 

Jemen

 

Jordanien

 

Kanada

 

Kap Verde

 

Kazakstan

 

Kirgizistan

 

Kuwait

 

Libanon

 

Libyen

 

Mali

 

Mauretanien

 

Marocko

 

Niger

 

Oman

 

Pakistan

 

Palestina

 

Qatar

 

Ryssland

 

Saudiarabien

 

Senegal

 

Sudan

 

Syrien

 

Tadzjikistan

 

Tchad

 

Tunisien

 

Turkmenistan

 

USA

 

Uzbekistan

 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1200

Denna lag träder i kraft d. 1 april 2018.