Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1211

Utkom från trycket den 8 december 2017
Lag om ändring i lagen (1999:673) om skatt på avfall;
utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 § lagen (1999:673) om skatt på avfall ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

4 §

2) Avfallsskatt ska betalas med 500 kronor per ton avfall.

2)

Senaste lydelse 2014:1499.

För kalenderåret 2019 och efterföljande kalenderår ska avfallsskatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar det i första stycket angivna skattebeloppet multiplicerat med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2017 med ett årligt tillägg av två procentenheter.

Beloppet enligt andra stycket avrundas till hela kronor.

Regeringen fastställer före november månads utgång det omräknade skattebelopp som enligt denna paragraf ska betalas för påföljande kalenderår.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1211

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Monica Falck
(Finansdepartementet)