Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1213

Utkom från trycket den 8 december 2017
Lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980);
utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 1 och 3 §§ socialavgiftslagen (2000:980) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

2) Den som utger avgiftspliktig ersättning ska betala arbetsgivaravgifter enligt bestämmelserna i detta kapitel.

2)

Senaste lydelse 2008:824.

Förmån av personaloption som avses i 10 kap. 11 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) ska anses utgiven av den i vars tjänst personaloptionen förvärvades.

Bestämmelser om avgiftspliktig ersättning finns i 10 och 11 §§.

3) Bestämmelsen i 1 § första stycket ska inte tillämpas om en annan avgiftspliktig ersättning än sådan förmån som avses i 1 § andra stycket utges av en fysisk person som är bosatt utomlands eller en utländsk juridisk person och ersättningen har sin grund i en anställning i Sverige hos någon annan än den som har utgett ersättningen. I sådant fall ska arbetsgivaravgifter i stället betalas av den hos vilken mottagaren är eller har varit anställd i Sverige.

3)

Senaste lydelse 2008:824.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1213

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Niklas Ekstrand
(Finansdepartementet)