Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:1215 Utkom från trycket den 8 december 2017Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (2006:227);utfärdad den 30 november 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54. föreskrivs i fråga om vägtrafikskattelagen (2006:227)Senaste lydelse av 2 kap. 11 a § 2012:761. dels att 2 kap. 11 a § ska upphöra att gälla, dels att 2 kap. 7, 9 och 10 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 6 b § och 2 kap. 9 a §, av följande lydelse.1 kap.6 b §6 b §Uppgift om fordons utsläpp av koldioxid hämtas i vägtrafikregistret.Om det för fordon finns uppgift om fordonets utsläpp av koldioxid vid drift med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol, eller helt eller delvis med annan gas än gasol, ska den uppgiften användas. Om det finns flera sådana uppgifter ska det högsta värdet av dessa beaktas vid bestämmande av fordonsskatt.Om det för fordon finns uppgift om fordonets utsläpp av koldioxid vid viktad/ blandad körning, ska den uppgiften användas. Om det finns flera sådana uppgifter ska det högsta värdet av dessa beaktas vid bestämmande av fordonsskatt.Om det för andra fordon än sådana som avses i andra och tredje styckena finns flera uppgifter om fordonets utsläpp av koldioxid vid blandad körning, ska det högsta av dessa beaktas vid bestämmande av fordonsskatt.2 kap.7 §7 § Senaste lydelse 2011:478. Fordonsskatten tas ut med ett grundbelopp och i förekommande fall ett koldioxidbelopp förpersonbilar klass I som enligt uppgift i vägtrafikregistret är av fordonsår 2006 eller senare,personbilar klass I som är av tidigare fordonsår än 2006, men uppfyller kraven för miljöklass 2005, El eller Hybrid enligt bilaga 1 till den upphävda lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, ochpersonbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar som blivit skattepliktiga för första gången efter utgången av år 2010.För bilar som kan drivas med dieselolja ska, om inte annat följer av tredje stycket, summan av grundbeloppet och koldioxidbeloppet multipliceras med en bränslefaktor och ett miljötillägg tas ut.För bilar av fordonsår 2018 eller senare som blir skattepliktiga för första gången den 1 juli 2018 eller senare och som kan drivas med dieselolja ska summan av grundbeloppet och koldioxidbeloppet adderas med ett bränsletillägg och ett miljötillägg.9 §9 § Senaste lydelse 2014:1502. Koldioxidbeloppet är för ett skatteår 22 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 111 gram.För fordon som är utrustade med teknik för drift med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol, eller helt eller delvis med annan gas än gasol, är koldioxidbeloppet 11 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 111 gram.9 a §9 a §För personbilar, lätta bussar och lätta lastbilar av fordonsår 2018 eller senare som blir skattepliktiga för första gången den 1 juli 2018 eller senare ska, i stället för vad som sägs i 9 § om koldioxidbeloppet, andra stycket gälla under tid som infaller under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången.Koldioxidbeloppet är för ett skatteår summan av82 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 95 gram och upp till och med 140 gram, och107 kronor per gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer utöver 140 gram.Första stycket gäller inte för fordon som är utrustade med teknik för drift med en bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol, eller helt eller delvis med annan gas än gasol.10 §10 § Senaste lydelse 2014:1502. Bränslefaktorn är 2,37.Bränsletillägget är produkten av 13,52 och det antal gram koldioxid som fordonet vid blandad körning släpper ut per kilometer.Miljötillägget är500 kronor för fordon som blivit skattepliktiga för första gången före utgången av år 2007, och250 kronor för fordon som blivit skattepliktiga för första gången efter utgången av år 2007.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.2. För fordon som blir skattepliktiga för första gången före den 1 januari 2020, ska i stället för vad som sägs i 1 kap. 6 b § om det högsta värdet, det lägsta värdet beaktas vid bestämmande av fordonsskatt.3. För vägtrafikskatt som avser tid före den 1 juli 2018 gäller 2 kap. 7, 9 och 10 §§ i dess äldre lydelse.4. För bilar som för första gången blivit skattepliktiga före den 1 juli 2018 gäller 2 kap. 11 a § i den äldre lydelsen.På regeringens vägnarPER BOLUNDMarc Gren(Finansdepartementet)