Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2017-1223

SFS 2017:1223

Utkom från trycket den 8 december 2017
Lag om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi

1)

Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

dels att 11 kap. 11 § i stället för lydelsen enligt lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi ska utgå,

dels att 11 kap. 2, 5, 7 och 9 §§ i stället för lydelsen enligt lagen (2016:1073) om ändring i lagen om skatt på energi ska ha följande lydelse.

2) Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den

2)

Senaste lydelse av 5 § 2017:1232.

 1. framställts

  a) i en anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 50 kilowatt,

  b) av någon som förfogar över en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 50 kilowatt, och

  c) den elektriska kraften inte har överförts till ett ledningsnät som omfattas av en nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen (1997:857),

 2. till lägre effekt än 50 kilowatt utan ersättning överförts av en producent eller en nätinnehavare till en förbrukare som inte står i intressegemenskap med producenten eller nätinnehavaren,

 3. framställts och förbrukats på fartyg eller annat transportmedel,

 4. förbrukats för framställning av elektrisk kraft,

 5. framställts i ett reservkraftsaggregat och inte har överförts till ett ledningsnät som omfattas av en nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen, eller

 6. framställts

  a) i en anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt,

  b) från bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 1–6,

  c) av någon som förfogar över en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt, och

  d) den elektriska kraften inte har överförts till ett ledningsnät som omfattas av en nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen.

Vad som anges i första stycket 1 a respektive b om den installerade generatoreffekten ska för elektrisk kraft som framställs från

 1. vind eller vågor, i stället motsvaras av 125 kilowatt installerad generatoreffekt,

 2. sol, i stället motsvaras av 255 kilowatt installerad toppeffekt, och

 3. annan energikälla utan generator, i stället motsvaras av 50 kilowatt installerad effekt.

När elektrisk kraft framställs från olika energikällor ska, vid bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1 a, b respektive 6 c, de installerade effekterna läggas samman. Vid sammanläggningen ska de effekter som anges i andra stycket först räknas om till motsvarande 50 kilowatt installerad generatoreffekt vid bedömningen av förutsättningarna i första stycket 1 a respektive b. Vid bedömningen av förutsättningarna i 6 c ska omräkning först ske till motsvarande 100 kilowatt installerad generatoreffekt.

Skyldig att betala energiskatt (skattskyldig) är den som i Sverige

 1. framställer skattepliktig elektrisk kraft (producent),

 2. är nätinnehavare,

 3. godkänts som frivilligt skattskyldig enligt 6 §, eller

 4. innehar ett elnät för vilket koncession inte meddelats och som via detta elnät för in elektrisk kraft till Sverige.

Skattskyldig enligt första stycket 1 är inte den som framställer elektrisk kraft enbart i enlighet med 2 § första stycket 1 a och b. Skattskyldig enligt första stycket 2 är inte den myndighet som är systemansvarig enligt 8 kap. 1 § ellagen (1997:857).

Skyldigheten att betala energiskatt inträder

 1. för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1, 2 eller 3, när skattepliktig elektrisk kraft

  a) överförs till någon som inte är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1, 2 eller 3, eller

  b) förbrukas av den skattskyldige, och

 2. för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 4, när elektrisk kraft förs in till Sverige.

Skattskyldighet enligt första stycket 1 a inträder inte vid överföring av elektrisk kraft till det elnät som ägs av den myndighet som är systemansvarig enligt 8 kap. 1 § ellagen (1997:857).

Skattskyldighet enligt första stycket 1 b inträder inte om skattskyldighet redan har inträtt.

Den som är skattskyldig för energiskatt på elektrisk kraft får göra avdrag för skatt på elektrisk kraft som

 1. förbrukats hos den skattskyldige i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med sådan förbrukning,

 2. i huvudsak förbrukats hos den skattskyldige för kemisk reduktion eller i elektrolytiska processer,

 3. förbrukats hos den skattskyldige vid sådan framställning av produkter som avses i 6 a kap. 1 § 6,

 4. förbrukats hos den skattskyldige vid sådan överföring av elektrisk kraft på det elektriska nätet som utförs av den som ansvarar för förvaltningen av nätet i syfte att upprätthålla nätets funktion,

 5. förbrukats hos den skattskyldige i metallurgiska processer eller vid tillverkning av mineraliska produkter under förutsättning att det ingående materialet genom uppvärmning i ugnar har förändrats kemiskt eller dess inre fysikaliska struktur har förändrats, i den utsträckning avdragsrätt inte följer av 2,

 6. förbrukats i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet hos den skattskyldige, i den utsträckning avdragsrätt inte följer av föregående punkter,

 7. förbrukats i en datorhall hos den skattskyldige,

 8. förbrukats i kommuner som avses i 4 § för annat ändamål än

  a) i industriell verksamhet,

  b) i en datorhall,

  c) i yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet,

  d) i yrkesmässig vattenbruksverksamhet,

  e) som landström, eller

  f) i tåg eller annat spårbundet transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med sådan förbrukning.

Avdrag enligt första stycket 6 och 7 medges med skillnaden mellan den skattesats som gällde vid skattskyldighetens inträde och 0,5 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft. Avdrag enligt första stycket 8 medges med 9,6 öre per förbrukad kilowattimme elektrisk kraft. Avdrag enligt första stycket 8 får endast medges i den utsträckning avdragsrätt inte följer av föregående punkter.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)