Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1230

Utkom från trycket den 8 december 2017
Lag om ändring i lagen (2017:410) om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 11 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi i stället för lydelsen enligt lagen (2017:410) om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen om skatt på energi ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

11 a §

I fråga om energiskatt och koldioxidskatt på bränslen samt energiskatt på elektrisk kraft förstås med stödordning sådant statligt stöd enligt artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som utgörs av skattebefrielse för vart och ett av de ändamål som anges i följande bestämmelser i denna lag:

 1. 6 a kap. 1 § 9 a och 17 a,

 2. 6 a kap. 1 § 9 b och 3 §,

 3. 6 a kap. 1 § 10,

 4. 6 a kap. 1 § 11,

 5. 6 a kap. 1 § 13,

 6. 6 a kap. 1 § 17 b,

 7. 6 a kap. 2 a § första stycket 1,

 8. 6 a kap. 2 a § första stycket 2,

 9. 6 a kap. 2 b och 2 c §§,

 10. 7 kap. 3 a, 3 c och 3 d §§,

 11. 7 kap. 4 §,

 12. 9 kap. 5 och 5 a §§,

 13. 11 kap. 9 § första stycket 6 och 14 §,

 14. 11 kap. 9 § första stycket 7 och 15 §,

 15. 11 kap. 9 § första stycket 8,

 16. 11 kap. 10 §,

 17. 11 kap. 12 §,

 18. 11 kap. 12 a §,

 19. 11 kap. 12 b §.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)