Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2017:1231

Utkom från trycket den 8 december 2017
Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;
utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt på energi2)

1)

Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54.

2)

Senaste lydelse av 7 kap. 3 d § 2016:791.

dels att 7 kap. 3 d § ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 11 a §, 2 kap. 1 och 1 b §§ och 7 kap. 3 a och 3 c §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 7 kap. 3 b §, av följande lydelse.

1 a §

I fråga om energiskatt och koldioxidskatt på bränslen samt energiskatt på elektrisk kraft förstås med stödordning sådant statligt stöd enligt artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som utgörs av skattebefrielse för vart och ett av de ändamål som anges i följande bestämmelser i denna lag:

 1. 6 a kap. 1 § 9 a och 17 a,

 2. 6 a kap. 1 § 9 b och 3 §,

 3. 6 a kap. 1 § 10,

 4. 6 a kap. 1 § 11,

 5. 6 a kap. 1 § 13,

 6. 6 a kap. 1 § 17 b,

 7. 6 a kap. 2 a § första stycket 1,

 8. 6 a kap. 2 a § första stycket 2,

 9. 6 a kap. 2 b och 2 c §§,

 10. 7 kap. 3 a och 3 b §§,

 11. 7 kap. 4 §,

 12. 9 kap. 5 och 5 a §§,

 13. 11 kap. 9 § första stycket 6 och 14 §,

 14. 11 kap. 9 § första stycket 7 och 15 §,

 15. 11 kap. 9 § första stycket 8,

 16. 11 kap. 10 §,

 17. 11 kap. 12 §,

 18. 11 kap. 12 a §,

 19. 11 kap. 12 b §.

1 §

3) Energiskatt och koldioxidskatt ska, om inte annat följer av andra stycket eller 1 b §, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

3)

Senaste lydelse 2015:747.

 

KN-nr

 

Slag av bränsle

 

Skattebelopp

 
 
 
 
 
 

Energiskatt

 

Koldioxidskatt

 

Summa skatt

 

1.

 

2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49

 

Bensin som uppfyller krav för

 
 
 
 
 
 

a) miljöklass 1

 
 
 
 
 
 

– motorbensin

 

3 kr 87 öre per liter

 

2 kr 57 öre per liter

 

6 kr 44 öre per liter

 
 
 

– alkylatbensin

 

1 kr 96 öre per liter

 

2 kr 57 öre per liter

 

4 kr 53 öre per liter

 
 
 

b) miljöklass 2

 

3 kr 90 öre per liter

 

2 kr 57 öre per liter

 

6 kr 47 öre per liter

 

2.

 

2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59

 

Annan bensin än som avses under 1 eller 7

 

4 kr 74 öre per liter

 

2 kr 57 öre per liter

 

7 kr 31 öre per liter

 

3.

 

2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41–2710 19 49 eller 2710 19 61–2710 19 69

 

Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som

 
 
 
 
 
 

a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C,

 

869 kr per m3

 

3 292 kr per m3

 

4 161 kr per m3

 
 
 

b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig

 
 
 
 
 
 

miljöklass 1

 

2 341 kr per m3

 

2 191 kr per m3

 

4 532 kr per m3

 
 
 

miljöklass 2

 

2 639 kr per m3

 

2 191 kr per m3

 

4 830 kr per m3

 
 
 

miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass

 

2 794 kr per m3

 

2 191 kr per m3

 

4 985 kr per m3

 

4.

 

2711 12 11–2711 19 00 Gasol m.m. som används för

 
 
 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per 1 000 kg

 

3 463 kr per 1 000 kg

 

3 463 kr per 1 000 kg

 
 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

1 117 kr per 1 000 kg

 

3 463 kr per 1 000 kg

 

4 580 kr per 1 000 kg

 

5.

 

2711 11 00, 2711 21 00

 

Naturgas som används för

 
 
 
 
 
 

a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg

 

0 kr per 1 000 m3

 

2 465 kr per 1 000 m3

 

2 465 kr per 1 000 m3

 
 
 

b) annat ändamål än som avses under a

 

961 kr per 1 000 m3

 

2 465 kr per 1 000 m3

 

3 426 kr per 1 000 m3

 

6.

 

2701, 2702 eller 2704

 

Kol och koks

 

661 kr per 1 000 kg

 

2 865 kr per 1 000 kg

 

3 526 kr per 1 000 kg

 

7.

 

2710 11 31

 

Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter

 

3 kr 90 öre per liter

 

2 kr 57 öre per liter

 

6 kr 47 öre per liter

 

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 samt 12 § 4 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika användningssätt.

I fall som avses i 4 kap. 1 § 10 a och b och 12 § 5 tas skatt ut med ett belopp som motsvarar

 1. skatten som gäller för bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt första stycket 3 a har förvärvats utan skatt,

 2. skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt första stycket 3 a har förvärvats med skatt,

 3. skatten som gäller för annat bränsle enligt första stycket, om sådant bränsle i annat fall än som avses i 1 har förvärvats utan skatt,

 4. skatten som gäller för det bränsle enligt första stycket som det använda bränslet anses likvärdigt med enligt 3 eller 4 §, om bränsle enligt 3 eller 4 § har förvärvats utan skatt, och

 5. skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt 3 eller 4 § har förvärvats med skatt som motsvarar skatten som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a.

I fall som avses i 4 kap. 1 § 10 c tillämpas tredje stycket 1–3 avseende flygfotogen (KN-nr 2710 19 21).

1 b §

4) För kalenderåret 2019 och efterföljande kalenderår ska energiskatt och koldioxidskatt betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen efter en årlig omräkning enligt andra stycket. Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som ska tas ut för påföljande kalenderår.

4)

Senaste lydelse 2015:747.

För bränslen som avses i

 1. 1 § första stycket 3 a samt 4–6 ska energiskatt och koldioxidskatt betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna skattebeloppen multiplicerade med jämförelsetalet enligt tredje stycket,

 2. 1 § första stycket 1, 2, 3 b och 7 ska

  a) koldioxidskatt betalas med belopp som motsvarar de i 1 § angivna koldioxidskattebeloppen multiplicerade med jämförelsetalet enligt tredje stycket, och

  b) energiskatt betalas med belopp som motsvarar summan av de i 1 § angivna energiskatte- och koldioxidskattebeloppen multiplicerade med jämförelsetalet enligt tredje stycket med ett årligt tillägg av två procentenheter, med avdrag för det omräknade koldioxidskattebeloppet enligt a.

Med jämförelsetal avses det värde, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i juni 2017.

Beloppen enligt andra stycket 1, 2 a och 2 b avrundas var för sig till hela kronor och ören.

3 a §

För bränslen som anges i 2 kap. 1 § första stycket 1, 2 eller 3 och som till mer än 98 volymprocent framställts av biomassa och som en skattskyldig har förbrukat eller sålt som motorbränsle får den skattskyldige, på den andel av motorbränslet som utgörs av en eller flera beståndsdelar som framställts av biomassa, göra avdrag för energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent.

3 b §

5) För andra bränslen än biogas eller de som anges i 2 kap. 1 § första stycket 1, 2 eller 3 får en skattskyldig som har förbrukat eller sålt bränslet som motorbränsle göra avdrag för

5)

Tidigare 7 kap. 3 b § upphävd genom 2014:1496.

 1. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den andel av motorbränslet som framställts av biomassa och som utgör fettsyrametylester (Fame) enligt KN-nr 3824 90 99,

 2. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den andel av ett motorbränsle för gnisttända motorer enligt KN-nr 3824 90 99 som framställts av biomassa och som utgör etanol, och

 3. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den andel av motorbränslet som utgörs av någon annan beståndsdel än som anges i 1 eller 2 och som framställts av biomassa.

3 c §

6) Avdrag enligt 3 a och 3 b §§ medges endast om

6)

Senaste lydelse 2016:791.

 1. motorbränslet eller beståndsdelen omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen och av ett anläggningsbesked enligt 3 a kap. samma lag,

 2. stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd, och

 3. uppgift lämnas om avdragets fördelning på stödmottagare.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2017:1231

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)